You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • علائم مرزی Border  signes   

  علائم مرزی اصطلاحی است که از دو کلمه علائم و مرزی تشکیل شده است. در خصوص علائم در کتب معتبر لغت غرب نیامده و آن را به سیاق عربی ساخته اند. در فارسی، علامت به علائم جمع بسته می شود و به نشانه هایی که در راه برای رهنمونی بر پا سازند، معنی شده است (1). کلمه مرزی نیز اصطلاحی است در خصوص موارد و یا مطالبی که به مرز مربوط می شود و علائم مرزی یعنی نشانه هایی که خط سیر مرز را مشخص می­کند.

  علائم مرزی، علامت هایی هستند براي مشخص كردن مسير عبور خط مرز كه از لحاظ نوع و شكل و اندازه و رنگ طبق موافقت دو كشور همسايه مشخص (2) و در فواصل معين روي خط مرز نصب مي­گردند و مسیر اصلی خط مرز را نشان می دهند (3).

   در قراردادهای مشترک مرزی، نحوه عبور خط مرز با رعایت ضابطه هایی تعیین و در نقطه های حساس تر، علائمی با استاندارهای توافق شده با مشخصات و ویژگی های خاص نصب شده است. علائم مرزی در مشخص نمودن و شناخت خط مرز بین المللی و در نهایت تمامیت ارضی کشور دارای اهمیت می باشد و تخریب یا عدم نگهداری آنها به مرور باعث ایجاد ابهام در خطوط مرزی خواهد شد (4).

   مشخصات ظاهری علائم مرزی نصب شده بر روی زمین در توافقات دو کشور(5) تعیین شده است که این مشخصات شامل شکل ظاهری، ابعاد، نوع مصالح مورد استفاده و شکل رنگ آمیزی این علائم می باشد. در برخی اوقات ممکن است در یک مرز به سبب شرایط طبیعی متفاوت زمین، از چند نوع علامت مرزی استفاده شود و یا به جای نصب یک علامت مرزی در یک نقطه، از دو یا سه علامت که همگی مشخص کننده یک نقطه بر روی خط هستند، استفاده گردد (6).

  علائم مرزي در مرزهاي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي همسايه به 4 طريق زير نصب گرديده­اند:

  1-     ميله منفرد در مرزهاي خشكي؛

  2-      ميله زوجي در مرزهاي رودخانه اي؛

  3-     ميله سه جانبه در مرزهاي مشترك سه كشور؛

  4-     گوي شناور در درياچه سد ارس.

  کلید واژه ها

   علائم مرزی، قرارداد مشترک مرزی، خط مرز، تمامیت ارضی، نشانه.

  ارجاعات:

  1-    معین، محمد. فرهنگ فارسی. جلد دوم. تهران: سپهر؛1357. ص 2333.

  2-   Power, Marcus. Rethinking development geographies. London: Rutledge; 2003. p. 84

  3-   رضایی، غلامرضا. رسیدگی به مسایل مرزی. تهران: جهان جام جم؛1384. ص 22.

  4-  همان؛1384. ص 21.

  5-  زرقانی، سیدهادی. مقدمه ای بر شناخت مرزهای بین المللی. تهران: معاونت پژوهش؛1386. ص 35.

  6-  رحمتی راد، محمدحسین. مرزبانی، گذرنامه و اتباع بیگانه.تهران: معاونت آموزش ناجا؛1374. ص 186.

   

نظر شما