You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • قرارداد Contract    

  قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده­تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید(بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند. در عرصه بین المللی قرارداد عبارت است از توافقی بین دو دولت یا چند طرف، که اجباری را بر اجرا یا عدم اجرای موضوع به خصوصی ایجاد می­نماید، و آثار حقوقی نیز بر آن مترتب است (1).

  قرارداد، الزاماً در حوزه بین­المللی مطرح نیست و در داخل کشورها نیز از موضوعیت برخوردار است. اما در اینجا مراد، قراردادهای بین­المللی است. برابر ماده 38 اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری، قراردادهای بین المللی یکی از منابع حقوق بین­المللی می­باشد (2).

   قرارداد توافق علنی است که کتباٌ بین دو یا چند دولت و در زمینه موضوع هایی که مربوط به حقوق بین الملل می باشد، و بر اثر آن حق و تکلیف مشخصی(3) برای هر یک از طرفین قرارداد به وجود می­آید، امضا می­شود.

  قراردادهای بین­المللی نیز به معاملات و عقودی قابل اطلاق است که اساساً تحت حکومت قواعد و مقررات حقوق مدنی بوده و تابع این باشد (4). بنابراین وصف بین­المللی آن نباید موجب ایجاد تردیدی از نظر شمولیت آن به قواعد و مقررات حقوق مدنی گردد.

   این نوع قرارداد علیرغم ویژگی بین­المللی آن، نوعاً به حاکمیت دولت­ها ارتباطی پیدا نمی­کند و در نتیجه تابع ضوابط حقوق بین­المللی عمومی نیز نخواهد بود (5). از این رو قراردادهای مزبور به رغم وجود عنصر خارجی و خصوصیت بین­المللی آن، همچنان تابع مقررات حقوقی مدنی(داخلی) خواهند بود.

   یک قرارداد می­تواند نسبت به هر موضوعی که در صلاحیت طرفین آن باشد، تنظیم گردد (6). تنها محدودیتی که در این امر وجود دارد، این است که قرارداد نباید ناقض تکالیف کشور باشد ، که طبق حقوق بین­الملل تعیین گردیده است، (7). مانند قرارداد انتظامات مرزی ایران و شوروی، قرارداد کمیساران سرحدی بین ایران و افغانستان، قراردادهای استفاده از رودخانه­های مرزی.

  کلیدواژه ها:

   قرارداد، توافق، حقوق بین الملل، حق و تکلیف، آثار حقوقی.

  ارجاعات

  1-   رحمتی راد محمد حسین. مرزبانی،گذرنامه و اتباع بیگانه. تهران: معاونت آموزش ناجا؛ 1374. ص 26.

  2-   سهرابی  محمد. وظایف مرزبانان در حل اختلاف مرزی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384. ص 42.

  3-   صنایعی ابراهیم. اصول و مبانی مرزبانی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛1392. ص 20.

  4-    Baylis, John, Steve Smith, and Patricia Owens. The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations;2011.p.93

  5-   ميرعباسي سيد باقر. حقوق بين الملل عمومي. تهران: نشر میزان؛ 1391 .ص 38-32.

  6-    Slomanson, William. Fundamental Perspectives on International Law. Boston, USA: Wadsworth; 2011. pp. 142.

  7-   تیموری محبوب. اجرای معاهدات مرزی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384. ص 9.

  سایر منابع:

  1-    دومنیک، کارو. حقوق بین الملل عمومی. ترجمه مصطفی تقی زاده انصاری. تهران: نشر قومس؛ 1389.

  2-    موسی زاده، رضا. بایسته های حقوق بین الملل عمومی. تهران: نشر میزان؛ 1380.

  1- 


   

نظر شما