You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • متجاوز مرزی Border  Trespasser

  متجاوز در لغت به معنای آنکه از حد خویش درگذرد؛ از حد در گذرنده (1). در ادبیات مرزی متجاوز مرزی به اتباع غیر ایرانی اطلاق می شود که بدون داشتن مدارک معتبر از مرز عبور نموده و وارد خاک کشور جمهوری اسلامی ایران می شود.

  هر عبور غیرقانونی که از مرز و یا از آن سوی مرز توسط اتباع کشور همسایه و یا سایر اتباع ساکن در کشورهای همسایه انجام می­گیرد و باعث نقض مقررات مرزی و تضییع حقوق دولت و اتباع مرزنشین در مرزها و محدوده انحصاری، اقتصادی دریاها ­گردد، تجاوز تلقی می­شود (2).

  متجاوزان مرزی اشخاصی هستند که به عمد و با قصد و هدف و برنامه ریزی قبلی، بدون داشتن مدارک قانونی و یا حتی با داشتن اسناد و مدارک قانونی ولی به طور غیرمجاز از مرز عبور نموده و وارد کشور ایران شده باشند (3).

  کلید واژه ها

   متجاوز مرزی، عبور غیرمجاز، مرز، اتباع غیر ایرانی، نقض مقررات مرزی.

  ارجاعات

  1. معین، محمد. فرهنگ فارسی. چاپ 15. جلد 3.تهران: انتشارات سپهر؛ 1379. ص 88-37.
  2. رضایی، غلامرضا. رسیدگی به مسایل مرزی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384. ص52.
  3. صنایعی، ابراهیم. آشنایی با مرزبانی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1384. ص 49.

   

نظر شما