You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • مرز هواییAerial  borde    

  مرزها صرفاً محدود به سطح زمین نمی شود بلکه مرزهای هر کشوری به طرف بالا تا فضای ملی و به طرف پایین تا مرکز کره زمین ادامه می­یابد. امروزه حاکمیت کشورها در زمین، زیر زمین، دریاها و فضای فوقانی گسترش می­یابد (1).

  حاکمیت هر دولت در مرزهای خشکی و دریایی آن دولت، پایان نمی­یابد. این مرزها در واقع به صورت سطوحی نمایان می­شوند که تا جو زمین امتداد دارند و در عین حال قلمرو هوایی دو دولت مجاور را از هم جدا می­کنند (2).

   مرزهای هوایی مرزهایی هستند که در امتداد خط قائم از مرزهای زمینی به طرف بالا تا بی­نهایت ادامه دارد. در واقع موضوع مرزهای هوایی را باید با مراجعه به مرزهای زمینی و دریایی مشخص نمود (3). به این ترتیب که مرز هوایی هر کشور را باید با خطوطی منطبق ساخت که مرز زمینی و دریایی آن را تشکیل می­ دهد،اما بدیهی است که با توجه به سرعت کنونی پرواز هواپیماها، علامت­گذاری این خطوط عملاً بسیار مشکل است (4) شیوه­ های فنی که فرماندهان پرواز از آنها استفاده می ­کنند، تنها نتایج تقریبی را به دست می­­دهد. اشتباهاتی که همواره امکان وقوع آنها وجود دارد، منشأ موارد نقض غیرارادی مرزهای هوایی است.

   انتهای محدوده مرزهای هوایی، در قوانین و مقررات بین المللی به طور دقیق مشخص نشده است و بستگی به توان علمی و تکنیکی کشورها دارد (5). کشوری که دارای تکنیک و ابزار و وسایل پیشرفته است همه مرزهای فضایی را در نور دیده و مورد استفاده خود قرار می­ دهد (6).

  بسیاری از دولت­ها و محققان پیشنهاد کرده ­اند که مرز را در پایین­ترین سطح عملی که اشیای فضایی می­توانند در مدار سالم بمانند، قرار دهند. این سطح هم متغیر است و هم به سختی می­توان آن را از روی زمین اندازه گیری کرد، ولی حدود صد کیلومتر تا زمین فاصله دارد و این اندازه از طرف دولت­ های زیادی پذیرفته شده است (7).

  کلید واژه ها

   مرزهای هوایی، حاکمیت کشورها، دولت مجاور، مقررات بین المللی.

  ارجاعات

  1-    ستاره جلال. جغرافیای سیاسی مرزهای ایران. جلد اول. تهران: مرزبانی ناجا؛ 1388. ص 8.

  2-    میرحیدر دره. مبانی جغرافیای سیاسی. تهران: انتشارات سمت؛ 1384. ص 207.

  3-    Duo, Hwan. Kim. Essays for the study of the international air and space law. Paju: Korean Studies Information Company; 2008.p.142

  4-    Abeyratne, R. Aviation Security Law. Heidelberg: Springer; 2012.p.46

  5-    Milde, M. International Air Law and ICAO. The Hague, Eleven; 2012.p.18

  6-    تکمیل همایون ناصر. خلیج فارس. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی؛ 1380. ص 14.

  7-    ستاره جلال. مرزبانی(1). تهران: معاونت آموزش ناجا؛ 1388. ص 14.

       سایر منابع:

  1-    موسی زاده، رضا. بایسته های حقوق بین الملل عمومی. تهران: نشر میزان؛ 1380.

  2-    زرقانی، سید هادی. مقدمه ای بر شناخت مرزهای بین الملل. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1386.

  2-      زرقانی، سید هادی. مقدمه ای بر شناخت مرزهای بین الملل. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛ 1386.

   

نظر شما