You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  کبودی نعشی Hypostasis or Livor mortis    

  پس از مرگ و از کارافتادن گردش خون، خون موجود در عروق راکد مانده و تحت تأثیر قوۀ جاذبه به نقاط پایین تر بدن منتقل می­شود و با تجمع در زیر پوست قسمت­ های زیرین بدن، کبود ي های پس از مرگ را تشکیل می دهند (1).

  کبودی نعشی به طور متوسط  دو تا سه ساعت پس از مرگ حادث شده و به تدریج گسترش می­یابد. طرز تشکیل آن به شرح زیر است:

  1-     رسوخ خون به مویرگ­های زیر جلدی نقاط زیرین بدن تحت تأثیر قوۀ جاذبه.

  2-     رکود خون در مویرگ­ها و تخریب گلبول­های قرمز و ورود هموگلوبین به داخل سرم خون و تشکیل مایع بنفش رنگ.

  3-     قابل نفوذ و مشبک شدن جدار مویرگ­ها.

  4-     نشت و خروج مایع بنفش رنگ از جدار مویرگ­ها و سرازیر شدن آن به زیر پوست نواحی زیرین بدن که تحت فشار نیستند (2).

  یک فشار خیلی مختصر هم کافی است تا از تجمع خون به نواحی تحت فشار جلوگیری به عمل آمده و سطح تماس مسطح شود. در صورتی که جسد به پشت افتاده باشد، نواحی روی برجستگی­های کتف ها، باسن و پشت پا رنگ پریده خواهد بود. در صورتی که جسد به صورت دمر قرار گرفته باشد، باز هم نواحی در تماس با سطح زیرین رنگ پریده خواهد بود. در عمل زیر کش جوراب، کمربند یا لبۀ لباس جسد نیز رنگ پریدگی مشاهده می­شود. اگر جسد بعد از مرگ آویزان باشد، به علت توقف جریان خون، افزایش نفوذ پذیری و از بین رفتن مقاومت جدار عروق به خصوص وریدها و مویرگ ها ایجاد می­شود، لذا خون به تبعیت از قوۀ جاذبه به پایین ترین قسمت­های جسد کشیده شده و هیپوستاز در قسمت­های تحتانی اندام ها به ویژه پاها برجسته تر می شود (3).

  هیپوستاز از منظر علمی از سه جهت حائز اهمیت است:

      نشانه ای از مرگ محسوب می­شود.

      گسترش آن یک وسیلۀ کمکی برای تخمین زمان مرگ است.

      وضعیت بدن در هنگام مرگ و هرگونه جابه جایی بعد از مرگ را نشان می­دهد.

  البته باید توجه داشت که کبودی نعشی معیار قابل اعتمادی برای تعیین زمان مرگ نیست؛ به ویژه در پاره ای موارد در میان افراد مسن، افراد کم خون و نوزادان ممکن است رؤیت نشود. با این حال یکی از موارد استفاده از آن مشخص نمودن تغییر محل استقرار یا تغییر وضعیت جسد می ­باشد (4).

  کلید واژه ­ها

   کبودی نعشی، هیپوستاز، قوۀ جاذبه.

  ارجاعات

  1-     گودرزی، فرامرز. پزشکی قانونی. تهران: انتشارات گوتنبرگ، 1377، ص 365-360

  2-     رشادتی، جعفر. مجلۀ علمی پزشکی قانونی. دوره 14، شماره 51، پاییز 1387

  3-     خلعت بری، منصور و فرخ تافتاچی. «آرتیفکت­های مهم در کالبد شکافی پزشکی قانونی.» مجلۀ پزشکی قانونی. مرداد و شهریور 1375، شماره 9، 64-53

  4-     اخلاقی، میترا و همکاران. کلیات پزشکی قانونی و مسمومیت. تهران: انتشارات علوم پزشکی تهران،1383، ص 21-19

نظر شما