You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  الگوهای آثار لاستیک و خط ترمز Tire print and  skid mark patterns

  الگوهای آثار لاستیک و خط ترمز،  شکلی از دلایل نقش گونه بوده که غالباً در صحنه­ های جرم خارج از خانه (بیرونی) دیده می­ شوند و اطلاعات مهمی برای بازسازی جرائم در اختیار مأموران صحنۀ جرم می­ گذارند. (1) با استفاده از الگوهای آثار لاستیک و خط ترمز، در تحقیقات صحنۀ جرم، در مورد تعداد و انواع خودروهایی که در صحنه بوده­اند، سرعت احتمالی خودرو در حال حرکت، جهت حرکت و اینکه آیا ترمز ها به کار رفته اند و آیا تغییر جهت انجام شده یا خیر، اطلاعات خوبی در اختیار مأموران تحقیق قرار می ­گیرد.

  هنگامی که این آثار درصحنۀ جرم یافت می­شوند، بایستی تا هنگام مستند ساختن و قالب گیری، مورد محافظت قرار گیرند.تجزیه و تحلیل الگوهای آثار چرخ بیشتر روی قالب تهیه شده، انجام می­شود. از طریق تعیین نوع آج، الگو و ابعادی مانند پهنا، ارتفاع و عمق شیارها و مانند آن، طبقه بندی آثار نقش گونه لاستیک انجام می¬گیرد (2).

  ممکن است آثار چرخ­ها یا رد ترمز خودروها، در روی سطوح صاف مانند آسفالت، بر جای مانده و امکان قالب گیری وجود نداشته باشد؛ یا آنکه محل  مورد نظر، محلی عمومی و پر تردد باشد، که در آن صورت لازم است  با استفاده از شاخص ­های مدرج، از این آثار، عکس ­های مناسبی تهیه کرد تا در آینده، قابلیت مقایسه و تجزیه و تحلیل را داشته باشند.

  کلید واژه­ها

  دلائل نقش گونه، الگوهای ساییدگی، قالب گیری آثار چرخ، الگوهای آثار چرخ و خط ترمز

  ارجاعات

  1-   لی، هنری. راهنمای بررسی صحنۀ جرم. ترجمۀ سید مرتضی خدائیان وصدیقه زند اکبری.تهران  :انتشارات معاونت آگاهی ناجا، 1383، ص358

  2-   بل، سوزان. دانش نامۀ پلیس علمی. ترجمۀ مهدی نجابتی و علی شایان. تهران: نشر مشترک سازمان مطالعات و تدوین(سمت) مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی و معاونت تربیت و آموزش ناجا،1389،ص728

نظر شما