You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • الگوهای رد پا      Foot impression patterns

   الگوهای رد پا در صحنه ­های جرم  طرح هایی هستند که با تفسیر مناسب آنها می-توان اطلاعاتی در مورد اینکه چند نفر در یک صحنه حضور داشته ­اند، آیا آنها در حال حرکت بوده ­اند، نحوۀ حرکت (قدم زدن یا دویدن) و جهت حرکت آنها و اینکه شیئی سنگین حمل می­ کردند یا می ­کشیدند، به ­دست آورد. (1)

  الگوهای رد پای موجود در صحنه­های جرم،  اطلاعاتی در مورد خصوصیات کلی و گروهی یا اطلاعاتی در مورد فردی که مسئول ایجاد الگو بوده ارائه می­دهند؛ نظیر اندازۀ کفش، طول قدم­ها، جنسیت، وزن و هرگونه وضعیت غیر عادی در حرکت یا قدم زدن .

  در بررسی الگوی رد پای اشخاص در صحنۀ جرم باید به نکات زیر توجه نمود:

      سمت حرکت (که از بررسی محل پنجه و پاشنه، قابل تشخیص است)؛

    خط سیر حرکت ( خط فرضی مماس بر کنارۀ قسمت داخلی پاشنه پای اشخاص)؛

    خط جهت پا ( محور طولی پا)؛

     زاویه پا (زاویه­ای که خط جهت پا با خط سیر حرکت می سازد، که در اشخاص عادی این زاویه بین 30-32 درجه است)؛

    اختلاف طول قدم پای اشخاص. از این اختلاف می توان نتیجه گرفت که شخص لنگ بوده یا به علل دیگری همانند حمل بار سنگین، به طور طبیعی راه نمی­رفته است (2).

  کارشناسان بررسی صحنۀ جرم و کارآگاهان تحقیق در پی¬جویی جرائم در کنار سایر دلایل و آثار جرم، می­توانند از موارد اعلامی بالا در محدود کردن تعداد مظنونان و انتساب جرم به شخص مورد نظر استفاده کنند.

  کلید واژه ها

  سمت حرکت، خط سیر حرکت، خط جهت پا، زاویه پا ، اختلاف طول قدم پا.

   ارجاعات

  1-     لی، هنری. راهنمای بررسی صحنۀ جرم. ترجمۀ سید مرتضی خدائیان وصدیقه زند اکبری. تهران :انتشارات معاونت آگاهی ناجا،1383، ص357.

  2-     راس­ام،  گاردنر. بررسی کاربردی صحنۀ جرم. ترجمۀ شادکام علی. تهران :دفتر تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا،1385، ص385.

نظر شما