You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • آزمایش PSA                          PSA Test

  گلیکوپروتئینی به ‌نام PSA در مایع منی وجود دارد که با غلظت 1/0 تا 3/0 میلی‌گرم در میلی‌لیتر، در غدة پروستات تولید می‌شود. با عنایت به اینکه مقدار این ماده در مایع واژینال بسیار کمتر از فسفاتاز اسید است؛ بنابراین می‌تواند یک آزمایش تأییدی در نمونه‌هایی باشد که احتمال آغشتگی مایع منی با مایع واژن وجود دارد. انجام این آزمایش با استفاده از کیت­هایی که شرکت‌های مهندسی پزشکی به روش غربالگری ساخته­اند، انجام مي­گیرد (1).

  متن

  آنتی ژن ویژه پروستات(PSA)، گاما سمینوپروتئین یا کالکرئین3 (KLK3) یک آنزیم گلیکوپروتئینی و از خانواده پپتیداز است که در انسان توسط ژنKLK3 در بازوی بلند کروموزوم شماره 19 بیان می شود. PSA، از سلول های اپی تلیال غدة پروستات ترشح می شود و منی را روان کرده و موجب حرکت آزاد اسپرم می شود. پی.اس.اي. موجب انحلال کوآگلوم (موکوس گردن رحم) و ورود اسپرم به رحم (دستگاه توالد و تناسل زنان) می شود. این آنزیم حتی در مردان آزواسپرمیا ( فاقد اسپرم ) هم، وجود دارد. این آنزیم به مقدار بسیار جزيی در بعضی از مایعات بیولوژیک مثل شیر و ادرار جنس مونث و در سرم مردان در صورت ابتلا به سرطان پروستات وجود دارد. لیکن با تعیین آستانه کمی برای مایعات بیولوژیک غیر از مایع منی، نتایج مثبت کاذب قابل تفسیر خواهند بود. این آنزیم با استفاده از روش ایمنوکروماتوگرافی و کیت ABAcard قابل شناسایی است، که در این روش در صورت مثبت بودن آزمایش یعنی وجود منی در لکه مشکوک مورد آزمایش، آنتی بادی مونوکلونال با اتصال به PSA انسانی و حرکت در طول نوار، یک خط رنگی قابل مشاهده تشکیل می­دهد (2).

  آنتی ژن ویژه پروستات(PSA) اولین بار در سال1971 توسط محققان علوم جنایی مثل هارا (Hara ) برای پیداکردن مایع منی در پرونده های تجاوز جنسی، استفاده شد و به یک آزمايش رایج در بخش سرولوژی آزمایشگاه جنایی، تبدیل شده است که حساسیت این آزمايش 4 نانوگرم در میلی لیتر است (شکل 1). پی.اس.اي. یک مارکر زیستی برای تشخیص مایع منی در مردان فاقد اسپرم یا وازکتومی شده (بستن مجاری اسپرم ساز) است (3). آزمايش هاي سنتی از جمله الکتروفورز متقاطع، حساسیت لازم برای تشخیص PSA مایع منی را دارند.


  شکل1. یک واکنش ساندویچی آنتیبادی آنتی‌ژن آنتیبادی برای شناسایی وجود PSA نشان داده شده که تشکیل کمپلکس به رنگ آبی نشان‌دهندة وجود مایع منی در نمونۀ مورد آزمایش خواهد بود.

  فعالیت آنزیم پی.اس.اي. از نظر عملکرد فیزیولوژیکی، به خوبی قابل تنظیم است. در پروستات آنزیم PSA به شکل یک پیش مولکول غیرفعال است كه توسط KLK2 فعال می­شود. در پروستات، غلظت یون روی (Zn) ده برابر بیشتر از سایر مایعات بیولوژیک است که از فعال شدن این آنزیم در pH قلیایی، جلوگیری می­­کند؛ لیکن آنزیم PSA در محیط واژینال در اثر اسید لاکتیک و pH اسیدی، خاصیت بازدارندگی خود را از دست داده و به فرم فعال خود، تبدیل می ­شود.

  ·        سازوكار آزمايش PSA

  غشاء حاوی دو آنتی بادی مونوکلونال فعال است که یکی از آنها در ناحیه آزمايش در روی غشاء، تثبیت شده است. در بین ناحیه آزمايش و ناحیه کنترل، آنتی بادی های پلی کلونال تثبیت شده است. در ناحیه کنترل، مقدار آنتی بادی برای تولید خطی با رنگ غلیظ تنظیم شده است که تقریباً برابر با میزان پاسخ دهی ناحیه آزمايش، یعنی حدود 4 نانوگرم در میلی لیتر است. یک لایه شیشه­­­­ای در غشاء برای ریختن نمونه تعبیه شده است که نمونه را به لایه دوم که دارای دومین آنتی بادی مونوکلونال نشاندار شده با طلا است، منتقل مي­­­­­کند.

  پی.اس.اي. احتمالی موجود در نمونه جمع آوری شده از صحنة جرم، به آنتی بادی مونوکلونال نشان دار شده با طلا، متصل شده و کمپلکس پی.اس.اي. و آنتی پی.اس.اي. نشان دار شده با طلا، تشکیل خواهد داد. در اثر خاصیت موئینگی غشاء و حرکت کمپلکس و ترکیب آن با آنتی بادی ناحیه کنترل و ناحیه استاندارد، دو تا خط قرمز یکی برای کنترل و دیگری برای استاندارد داخلی تشکیل می­شود که تشکیل این خطوط مستقل از وجود PSA در نمونه مورد آزمایش است و فقط اثبات کنندة درستی انجام آزمايش و سالم بودن اجزای کیت است.

  اگر نمونة مشکوک حاوی PSA باشد، کمپلکس پی.اس.اي. و آنتی پی.اس.اي. نشان دار شده با طلا به آنتی بادی مونوکلونال تثبیت شده در ناحیه آزمايش متصل شده و یکی دیگر از اپی توپ های مولکول پی.اس.اي. را، تشخیص می دهد. این اتصال، با یک خط اضافی نشان داده می­شود. بنابراین در صورت مثبت بودن وجود پی.اس.اي. سه خط رنگی در پایان آزمایش تشکیل می­شود. گفتنی است خط وسط برای استاندارد داخلی و برای غلظت 4 نانوگرم در میلی لیتر PSA تنظیم شده است.

  كليدواژه ها:

   

   پی.اس.اي. ( PSA)، ایمنوکروماتوگرافی، آنتی بادی مونوکلونال، مارکر زیستی.

           ارجاعات:

  1-     Romero-Montoya, L., Martínez-Rodríguez, H., Pérez, M. A. and Argüello-García, R. (2011) Relationship of spermatoscopy, prostatic acid phosphatase activity and prostate- specific antigen (p30) assays with further DNA typing in forensic samples from rape cases. Forensic Sci. Int. 206, 111-118.

  2-     Healy, D. A., Hayes, C. J., Leonard, P., McKenna, L. and O’Kennedy, R. (2007) Biosensor developments: application to prostate-specific antigen detection. Trends Biotechnol. 25, 125-131.

  3-     Kearsey, J., Louie, H. and Poon, H. (2001) Validation study of the ‘‘OneStep ABAcard PSA test’’ kit for RCMP

         casework. Can. Soc. Forensic Sci. J. 34, 63-72.

   

   

   

   

   

   

نظر شما