You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • آزمایش اوچترلونی    Ouchterlony  Examination     

  تشخیص بنیان لکه های خون به جا مانده در صحنه جرم و یا روی آلات قتاله و یا قسمت هایی از خودروی مظنون در تصادفات منجر به فوت و جرح از واکنشبين آنتيژن «Ag» و آنتيبادي «Ab»  با مکانیسم ایمنودیفیوژن برای بررسی خط پرسیپیتاسیون احتمالی، آزمایش اوچترلونی نامیده می شود (1).

  متن

  تاریخچه و کاربرد

  بررسی صحنه جرم، بازرسی و ارزيابی محل کشف شواهد و قرائن و مدارک و اسناد مربوط، يکی از مسئوليت­های خطير دستگاه­های قضائی و حقوقی، پليس و کارآگاهان ذيربط، پزشکی قانونی و کارشناسان و صاحبنظران مسائل جنائی و کيفری و دستگاه­های قضائی و پليسی برای رسيدگی و کشف جرائم و بررسی علل و عوامل جنايت و جنايتکاران و ريشه يابی حوادث مربوط است؛ بنابراين در قرون اخير، به ويژه از ابتدای قرن بيستم، توجه سيستم قضايی و پليس بيش از آن که به دلايل سنتی باشد، به کشف علمی جرم معطوف شد و دستگاه­های جديدی برای کشف برخی از رموز سنجيده جرايم به ويژه قتل اختراع شد(2).

  شناسايي و جداسازي لكه ­هاي خون در صحنه ­هاي جرم بسيار مهم مي باشد، زيرا در آزمايش ­هاي سرولوژي و DNA مي­توان از خون­ هاي به جا مانده استفاده نمود. لکه ­های خون از مهمترین دلایل مادی در کشف جرایم، شناخت مجرمان واثبات جرم می­باشد و در حال حاضر یكي از وظايف تيم بررسي صحنه­ هاي جرم كشف اين گونه آثار است، به طوری که با استناد به متغیرهایی که لکه ­های خون در بازسازی صحنه جرم دارد از قبیل(آنالیز خون، شکل لکه ­های خون در صحنه جرم،رنگ لکه ­های خون) می­تواند به طور قطعیت در اثبات جرم به علم قاضی کمک نماید(3).

  انجام آزمایش

  در واکنش رسوبي يا پرسيپيتاسيون، آنتيژن بهصورت مولکولهاي محلول مثل مولکول پروتئيناست. واکنشهای بين آنتيژن «Ag» و آنتيبادي «Ab» بهصورت حلقوي يا بهصورت خطوط مرئي مشاهده ميشوند؛ يعني آنتيبادي ميتواند مولکولهاي محلول آنتيژن را بههم چسبانده و رسوب دهدکه این رسوب، خط پرسی پیتاسیون نامیده می شود (2).

   بيشترين نمونة بیولوژیکی که درصحنههاي جرم به جا ميماند، لکهخون است. درصورت تازه بودن خون، تشخيص خون انسان و حيوان از طريق مطالعۀ شکل گلبولهاي قرمز در زير ميکروسکوپ امکانپذيرخواهد بود؛ ولی از آنجا که لکههاي خون به جامانده در صحنههاي جرم تازه نبوده و گلبولهاي قرمز خون، هموليز و متلاشي شدهاند؛ بنابراین گلبول قرمز سالم برای مطالعة مورفولوژي سلولها براي تشخيص خون انسان و حيوان وجود ندارد. بههمين منظور در آزمايشگاه تحقيقات جنايي برای تشخیص خون انسان از حیوانات، از روش سرولوژيک به نام پرسيپيتاسيون استفاده ميشود. برای انجام این آزمایش، لکههاي خشک خون به جا مانده در صحنههاي جرم، آلات قتاله، لاستيک، سپر و گلگيرخودروهای آغشته بهخون که احتمال غير انساني بودن منشأ آن به وسیلۀ ذبح گوسفند و مرغ با چاقو يا آغشتگی لاستيک و سایر قطعات خودروها به خون حيواناتي مانند روباه، گربه و سگ از طریق لاشههای آنها در جادهها و خیابانها وجود دارد از تست اوچترلونی استفاده می شود (شکل 1). آزمایش اوچترلونی انتشار ایمنی در روی ژل آگارز است و یک تکنیک ایمنولوژیک می باشد. این روش به افتخار باکتری شناس سوئدی اورجان اوچترلونی(Orjan Ouchterlony) که درسال1948 آن را ابداع کرده است به نام ایشان نامگذاری شده است.

  (شکل 1. واکنش پرسیپیتاسیون بین آنتیهیومن و خون انسان نشان داده شده است. در سمت راست تصویر، خط پرسیپیتاسیون بین دوحفره تشکیل شده و انسانیبودن منشأ خون آزمایششده را تأیید میکند.)

  آنتيهيومن

   آنتيهيومن يکي از معرفهای مهم آزمايشگاه تحقيقات جنايي و پزشکي قانوني ميباشد و مورد مصرف آن، تشخيص خون انسان از حيوانات است. در رسیدگی به بعضی از پروندههایی که لکۀ خون جمعآوریشده از روی آلات قتالهیا قطعات خودرو مربوط به انسان نباشد، تشخیص بنیان خون و تعلق نمونۀ خون به یک حیوان خاص، مورد سؤال مرجع قضایی قرار میگیرد. به همین منظور در آزمایشگاه تحقیقات جنایی علاوه بر معرف آنتیهیومن که برای تشخیص خون انسان از حیوان استفاده میشود، از آنتیکرهای ضد خون حیوانات، مانند آنتیکر ضد خون گاو، گوسفند، گربه، سگ و... برای تشخیص بنیان لکة خون بجا مانده در صحنة جرم و روی آلات و ادوات جرم استفاده میشود.

  تست پرسيپيتاسيون

  با استفاده از متد انتشار آنتی هیومن و خون به دست آمده از صحنه جرم بر روی ژل آگارز 1% که روی يک لام میکروسکوپ تميز پخش شده است انجام می شود. پس از قرار گرفتن آنتی هیومن و لکه خون مشکوک در کنارهم بر روی پل توصیف شده در دمای 4 درجه سانتی گراد یخچال، واکنش بین آنتیهیومن و نمونۀ خونبه دست آمده از صحنه جرم،  در صورتی که نمونه  مشکوک خون انسان باشد، بر اساس ویژگی ساختمان مولکولی آنتيژن و آنتيبادي این دو ملکول به سمت يکديگر حرکت کرده و در فاصلة بین نمونة خون و چاهک، خط رسوبي (Precipitation Line) تشکيل ميشود. در صورت منفی بودن آزمایش، یعنی عدم تعلق نمونة خون جمعآوریشده از صحنة جرم به انسان، خط پرسیپیتاسیون مشاهده نخواهد شد. گاهی ضرورت دارد که نوع حیوان، تشخيص داده شود که در این صورت  از آنتيسرمهاي مخصوص هرحيوان استفاده کرده و نتيجۀ مثبت يا منفي آن گزارش ميشود. مثلاً در مورد چاقويي که صاحب آن ادعا ميکند، گوسفندي را با آن ذبح کرده يا لکۀ خون روي شلواری که صاحب آن تعلق آن را به انسان انکار میکند. ميتوان به روش یادشده عمل کرد. فقط در قسمت شاهد از نمونۀ خون حيوان مورد نظر استفاده کرده و داخل چاهک از آنتيسرم همان حيوان، مثلاً آنتيسرم گوسفند استفاده ميشود. چنانچه خط پرسیپیتاسیون ايجاد شود، نمونة مورد نظر، خون گوسفند بوده و بدينترتيب بنيان خون مورد نظر تشخيص داده ميشود.

  تست سریع بنام ایمنوکروماتوگرافی

  تیم های بررسی صحنه جرم برای تشخیص خون انسان از خون حیوان از یک تست سریع به نام ایمنوکروماتوگرافی استفاده می کند. شکل 2 مکانیسم آن را نشان می دهد(2). این آزمایش براساس دستورالعمل کیت انجام می شود. لکه خشک خون با استفاده از اپلیکاتور تراشیده می شود و یا توسط تارنخ مرطوب گاز استریل به لوله آزمایش حاوی 2 میلی لیتر بافر منتقل می شود و پس از تکان دادن به مدت 30 دقیقه دردمای اطاق انکوبه می شود. از محلول تهیه شده دو قطره در حفره استریپ منتقل می شود. درصورت مثبت بودن خون انسان خط دوم به رنگ آبی آشکار می شود. خط آبی رنگ اول، خط کنترل برای درست کار کردن کیت می باشد.

   

  (شکل 2. لوله جمع آوری نمونه خون صحنه جرم در قسمت بالا و استریپ کیت در قسمت پائین تصویر نشان داده شده است. تشکیل خط آبی رنگ دوم مثبت بودن آزمایش را نشان می دهد.)

   کلیدواژه ها:

   آزمایش اوچترلونی، پرسيپيتاسيون، آنتی هیومن، ایمنوکروماتوگرافی.

  منابع:

  1-     Diana M. Castro, M.S. and Heather Miller Coyle, Biological Evidence Collection and Forensic Blood  Identification;2013.pp.1-12

  2-     موذن زادگان حسنعلی و احسانی بهمن. نقش لکه های خون در اثبات جرم.فصلنامه کارآگاه، سال هفتم، شماره 25؛1392، صص 96-83

  3-     زنديه سعيد؛ صباغيان مرجان و سعادتي مجتبي. استفاده از محلول لومينول براي شناسايي خون شستشو شده و انجام DNA Typing.مجله علمی پزشکی قانونی، دوره 14، شماره 3؛1387، صص 150-143

  4-     Spear, T.F., Binkley, S.A. The Hem Select test: a simple and sensitive forensic species test. J. For. Sci. Soc. V34 (1), P 41-6, 1994.

نظر شما