You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • نمونه­های اسناد مشکوک questioned documents      

  خطوط و نوشته­های به­ دست آمده در صحنۀ­های جرم که بایستی از نظر اصالت نوشته و شناسایی نویسنده واقعی بررسی شوند؛ نمونه ­های اسناد مشکوک و مجعول گفته می­شوند (1).

  چندین نوع، نمونه و مدرک از صحنه ­های جرم قابل نمونه برداری بوده که هر کدام از آنها، در یکی از بخش­ های تخصصی آزمایشگاه تحقیقات جنایی، آزمایش و بررسی می­شوند که عبارت­اند از: نمونه ­های شیمیایی، نمونه ­های بیولوژیکی، نمونه ­های اسلحه شناسی و نمونه ­های اسناد مشکوک و مجعول. نمونه های اسناد مشکوک و مجعول در آزمایشگاه خط شناسی و بررسی اسناد، واکاوی می­شود. جعل سند، معمولاً در حوزۀ جرائم مالی و اقتصادی رخ می­دهد؛ اما ممکن است اسناد و مدارک، در هر صحنۀ جرم دیگری هم وجود داشته باشد. اسناد متداول در صحنۀ جرم، شامل نوشته ­های مربوط به اخذ غرامت، یادداشت ­های مربوط به توقیف اموال و مواردی از این دست است .

  پس از یافتن یادداشت ­ها و اسناد، بایستی آنها را در پاکت کاغذی قرار داد. چنانچه زیردستی همراه با کاغذ­های ضمیمه آن در صحنه یافت شود، باید کل زیر دستی را به همراه کاغذهایش ضبط کرد.زیردست ی­ها حاوی خطوط فشار قلم بوده و قابلیت ظهور نوشتجات مربوط را دارند. تمام اسناد، نامه ها و کاغذ­هایی که در صحنۀ جرم یافت می ­شوند، می ­توانند حاوی آثار انگشتان نیز باشند. نوشت افزارها هم خود حائز اهمیت بوده و تمام نوشت افزارهایی که در صحنۀ جرم و در رابطه با اسناد و مدارک مشکوک قرار دارند، بایستی ضبط شوند(2)

  انواع نمونه ­های اسناد مشکوک و مجعول که در صحنه­ های جرم یافت می­شوند، عبارت ­اند از :

  -         یادداش ت­های موجود در صحنۀ جرم؛

  -         نامه ­های تهدید آمیز و مستهجن؛

  -         اسناد سوخته شده؛

  -         شعارها و مطالب مندرج در روی در و دیوار و آینه­ ها و...؛

  -         اسناد پاره شده و مچاله شده؛

  -         کاغذهای حاوی آثار فشار قلم؛

  -         نامه ­های حاوی خطوط نامریی.

  کلید واژه ­ها

  اسناد مشکوک و مجعول، یادداشت ­های موجود در صحنۀجرم.

  ارجاعات

  1-     نجابتی، مهدی. پلیس­علمی. تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت). ویراست دوم، 1391، ص245.

  2-     گاردنر، راس ام. بررسی کاربردی صحنۀ جرم. ترجمۀ علی شادکام. تهران: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا، 1385، ص84.

   

نظر شما