You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • عنوان: مردم شناسی جنایی 

  معرف:

  1- معادل انگلیسی: Forensic  Anthropology

  2- تعریف: مردم شناسی جنایی با مطالعه مشخصات فیزیکی و اطلاعات زیستی مجرمان، در فرایند رسیدگی به پرونده های حقوقی و جزایی به دادگاه ها کمک می کند. مردم شناسان جنایی بقایای انسانی را در کنار آسیب شناس ها و کارآگاهان قتل و جرم یابان و سایر متخصصان بررسی و هویت جسد را شناسایی می کنند (1).

  متن:

  مردم شناسی جنایی با استفاده از مهارت های علمی و فنی علاوه بر تشخیص هویت، از  بقایای اسکلت، علت مرگ را تعیین می کند. رشته مردم شناسی جنایی، رشته ای نوپا است که با بررسی استخوان ها و قطعات اجساد، مسائل قتل های وحشتناک و مشهور قرن نوزدهم را حل کرده است. اگرچه تا سال 1930 رابطه مؤثری بین پلیس و مردم شناس جنایی وجود نداشت، لیکن قتل های فجیع تبهکاران دهه 1930، پلیس و کارآگاهان را تحت فشار گذاشت تا برای کشف جرم به مردم شناسان جنایی مراجعه کنند. جنگ جهانی دوم و جنگ کره، به این رویکرد بیشتر کمک کرد و توسعه بانک اطلاعات مشخصات فیزیکی سربازان، پایه ای برای استفاده مردم شناسان جنایی شد تا بتوانند با مقایسه اطلاعات قبل از مرگ (Ante mortem ) و بعد از مرگ (Post mortem) سربازان کشته شده را شناسایی کنند. مشخصات تمامی سربازان از جمله سن، قد، تاریخچه بیماری، شناسنامه دندان ها قبل از اعزام به جنگ ثبت و محققین رشته مردم شناسی توانستند از طریق مشخصات دندان ها و جمجمه و اسکلت اجساد، نام سربازان کشته شده را کشف کنند. سن، قد و قامت، تبار و دودمان جغرافیایی و همچنین آسیب ها و زخم های ناشی از ضربه و یا تصادف و یا بیماری قبل از مرگ از بقایای انسانی در بررسی های مردم شناسی قابل اندازه گیری و تشخیص می باشد. استخوان ها سرنخ های عجیبی برای کارشناسان مجرب و تمرین کرده است. مردم شناسان جنایی آموزش دیده با بهره گیری از تکنیک های باستان شناسان، می توانند جنسیت، قومیت، سن، بیماری، بارداری و حتی شغل افراد را از بقایای اجسادشان تشخیص دهند. با اندازه گیری استخوان های جمجمه و صورت و آرواره و ترسیم چهره از روی جمجمه، نژاد نیز قابل تشخیص می باشد. استخوان ها همچنین سرنخ هایی برای تعیین شغل فرد است. در محل اتصال عضلات به استخوان ها، برآمدگی­هایی در اثر فشار و کشیدگی در طول سال ها شکل می گیرد. یک آنتروپولوژیست ممکن است یک برآمدگی استخوانی در استخوان مچ پیدا کند که بیانگر شغل جسد در زمان حیات مثل شغل آشپزی و یا خیاطی باشد. در سال های اخیر مارکرهای مولکولی و پلی مرفیسم های سطح ژنوم هسته ای و هاپلوتیپ های میتوکندری برای تعیین جنسیت و نژاد و هویت جسد با استخراج DNA از استخوان ها امکان پذیر کرده و به علم مردم شناسی در انجام اقدامات فنی کمک می کند (2).

  انسان شناسی زیستی که انسانشناسی فیزیکی نیز نامیده می شود، شاخه دیگری ازعلم مردم شناسی است که به مطالعۀ روند پیشرفت فیزیکی گونه های انسان در طول زمان می پردازد. این شاخه از علم نقش مهمی در مطالعۀ منشأ پیدایش بشر و تن پیمایی قانونی یعنی تحلیل و شناسایی بقایای انسان در صحنه های جرم و کشف جسد در کاوش های باستان شناسی و یا ساخت و سازهای شهری برای مقاصد قانونی دارد(شکل1). در این رشته، که مردمشناسی جسمانی هم نامیده میشود، خصوصیات جسمانی انسان و رابطه آن با رفتارهای اجتماعی و فرهنگی او همیشه مورد توجه خاص بودهاست. مردمشناسی جسمانی، مسائلی مثل نژاد و اختلافات نژادی در رابطه با خصوصیات جسمانی، مقایسه و اندازهگیری اعضاء بدن را با استفاده از بیومتری (زیست سنجی)، آنتروپومتری (انسان سنجی)، مورفولوژی انسانی، آندوکرینولوژی (شناخت فعالیت غدد داخلی)، فیزیولوژی مقایسهای و ژنتیک مورد مطالعه قرار میدهد و در مطالعات خود هم به شناخت و مقایسه استخوان بندی انسان پرداخته و هم به بررسی ویژگیهایی نظیر رنگ پوست، شکل مو، چشم و غیره نظر دارد. مردمشناسی زیستی، از طریق مطالعه تشریحی اقوام زنده و مقایسه آن با آثار باقیمانده مربوط به انسانهای پیشین به چگونگی تغییرات زیستی که در مسیر حیات انسانی رخ دادهاست وقوف مییابد.

          ( شکل 1. بررسی بقایای انسانی به جامانده در صحنه های جرم توسط مردم شناسی جنایی).

   تحقیقات و نظرات متخصصان این رشتهنشان داده است که هرجا مطالعه درباره انسان به صورتی عمومی و کلی و همه جانبهاست، اصطلاح آنتروپولوژی و هرجا به صورت منطقهای، محدود و مربوط به یک زمینه است، اصطلاح اتنولوژی به کار میرود.از نیمه دوم قرن نوزدهم مردمشناسی، چه به مفهوم شناخت موجودیت بیولوژیک انسان و چه به عنوان شناخت موجودیت فرهنگی انسان، وارد محافل علمی شده است.

  مردم شناسی جنایی شاخه ای از مردم شناسی است که در خدمت تحقیقات پلیسی قرار گرفته است. این شاخه از مردم شناسی توانایی کمک به پلیس در زمینه پیشگیری پرونده های قتل را دارد که جسد مقتول سال ها بعد کشف شده است و پلیس تنها از طریق جسد(استخوان های به جا مانده از مقتول)خواهد توانست به سر نخ هایی برسد. بر این اساس، این شاخه از مردم شناسی توانایی به دست دادن اطلاعاتی در مورد مقتول، جنسیت، شغل، و ... را دارد که ممکن است هر یک از این اطلاعات پلیس را در پیگیری پرونده یاری رساند.

  کلیدواژه ها: مردم شناسی جنایی، انسانشناسی زیستی.


  منابع:

  1.     Skinner, M. Taking the Pulse of Forensic Anthropology in Canada. Canadian Society of Forensic Science; 2010.pp. 191–203.

  2.     Snow, C. C. Forensic Anthropology. Annual Review of Anthropology; 1982.pp. 97–131.

نظر شما