You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • بررسی صحنه تیراندازی Scene recovery of firearm               

  بررسی صحنه­های جرمی که در آنها سلاح گرم به کار رفته است ، به عبارت دیگر، در جنایاتی که سلاح به کار رفته باشد، بررسی صحنه تیر اندازی می­تواند در کشف جرم بسیار مؤثر باشد. (1)

  با توجه به استفادۀ روز افزون از سلاح های گرم و به کارگیری از آنها در تعداد زیادی از جرائم خشن، آگاهی از دانش پرتابه شناسی یا بالستیک برای پردازش صحیح صحنۀ تیراندازی از اهمیت زیادی برخوردار است. سه گام مهم  و متوالی در صحنه های تیر اندازی که بایستی همیشه مد نظر کارشناسان، کارآگاهان و عوامل انتظامی قرار گیرد، عبارت اند از:

  1-     در برخورد با صحنه های تیراندازی ، حتماً بایستی قاعده طلایی رعایت شود؛ یعنی قبل از هرگونه جابه جایی و دست زدن به صحنۀ جرم،  بایستی ابتدا صحنۀ تیر اندازی را با استفاده از روش­های یادداشت برداری، تهیه عکس، تصویر برداری و ترسیم کروکی، ثبت و مستند نمود.

  2-     جسد و لباس­های او قبل از انتقال به پزشکی قانونی و شستشوی جسد بایستی به ­طور دقیق، بررسی شود.

  3-     قبل از تدفین جسد، بایستی اقدامات کارشناسی ضروری بر روی جسد  در پزشکی قانونی انجام پذیرد.(2)

  مهم­ترین مدارک مرتبط با صحنه ­های تیر اندازی عبارت اند از: گلوله، پوکه،  ساچمه،  لباس تیر خورده، بقایای شلیک (GSR).در صحنه­ های جرم،  باید تمامی این نمونه ­ها، به صورت تخصصی مورد بررسی و نمونه برداری قرار گیرد. برای نتیجه گیری مناسب از بررسی صحنۀ جرمی که در آن سلاح گرم به کار رفته ، ضروری است،  این­گونه صحنه ها، توسط کارشناسان سلاح اسلحه شناسی جنایی، بررسی شوند.

  کلید واژه ­ها

  بررسی صحنۀ تیراندازی، صحنۀ جرم.

  ارجاعات

  1- نجابتی، مهدی. پلیس علمی. تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت). ویراست دوم، 1391، ص225

  2- کیانزاده، ماهرخ. اسلحه شناسی جنایی.تهران: انتشارات معاونت آموزش ناجا، 1387، ص78.

نظر شما