You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • آزمایشگاه سیار جنایی mobile forensic lab      

  آزمایشگاه سیار جنایی به نوع خاصی از خودروهای صحنه جرم اطلاق می­ شود که در آنها، بخش های ویژه نگهداری تجهیزات و پردازش شواهد و مدارک جرم تعبیه شده است (1).

  با توجه به اینکه برخی از آثار به جای مانده در صحنۀ جرم زود از بین می روند، از طرف دیگر شناسایی بموقع و سریع بسیاری از مواد مشکوک نمونه برداری شده از صحنۀ جرم، در شروع و ادامه تحقیقات جنایی، بسیار تعیین کننده بوده،

  در بسیاری از کشور ها خودروی ویژه ای را که در واقع حاوی برخی تجهیزات آزمایشگاه جنایی است و برای اهداف صحنه جرم طراحی شده اند بدین امر اختصاص داده اند. در آزمایشگاه سیار که همان خودرو پیشرفته و مجهز صحنه جرم بوده اقلام و تجهیزات اساسی زیر قرار دارد:

  -       کیت ­های خاص صحنه جرم مانند کیت بررسی بقایای شلیکGSR) )، کیت های شناسایی آثار انگشتان پنهان و...؛

  -       مواد شیمیایی و معرف ها مانند واکنشگر تقویت آثار خونی، واکنش گر آزمایش خون، ظاهر کننده شیمیایی آثار پنهان؛

  -       تجهیزات دستی آزمایشگاهی مانند کروماتوگرافی گازی دستی، رادارهای رسوخ کننده در زمین، فلز یاب و...(2).

  با توجه به اینکه خودروی ویژه بررسی صحنۀ جرم یا همان آزمایشگاه سیار جنایی نمی­تواند مستقیماً وارد برخی از صحنه ­های جرم شود، تجهیزاتی که کاربرد بیشتری در بررسی صحنه ها جرم دارند، باید در مکانی از خودروها قرارگیرند که در صورت لزوم،

  به راحتی قابل دسترسی و انتقال به صحنۀ جرم و استفاده  قرار گیرند. آزمایشگاه سیار جنایی بایستی مجهز به بی­ سیم بوده و قادر به انتقال تجهیزات به صحنه های  جرمی باشد که دسترسی به آنها به لحاظ شرایط جغراقیایی سخت است.

  کلید واژه ها

   صحنه جرم، خودروی بررسی صحنه جرم، آزمایشگاه جنایی، آزمایشگاه سیار جنایی.

  ارجاعات

  1-  کارن ام هس، وین دبلیوبنت. تحقیقات جنایی. ترجمۀ جاوید بهرام زاد، تهران: معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی، 1385، ص273.

  2- هنری، لی. راهنمای صحنۀ جرم. ترجمۀ سید مرتضی خداییان و صدیقه زند اکبری. تهران: انتشارات معاونت آگاهی ناجا، ص55.

نظر شما