You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  قاچاق انسان       Human Trafficking

  قاچاق انسان شکل نوینی از برده داری در دنیای نوین است که شامل استخدام انسان ها، انتقال و دریافت آنها برای وادار کردن افراد به تن فروشی یا مجبور کردن به کارهایی سخت و طاقت‌فرسا در کارخانجات، رستوران ها، مزارع و دامداری ها و پروژه‌های ساختمانی است و از انواع رایج آن قاچاق کودکان است (1).

  کلمۀ قاچاق یک عبارت ترکی است و به معنای دزدانه رفتار کردن و خارج از چارچوب و قانون رفتار کردن، است. همچنین واژۀ قاچاق به مفهوم خارج از قانون و چارچوب چیزی را به جایی بردن یا از جایی به جایی آوردن، است. قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت غیرقانونی در دنیا به شمار می‌رود. اما در فرهنگ واژگان حقوقی در تعریف قاچاق گفته شده است: «حمل و نقل کالا از نقطهای به نقطۀ دیگر، خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ( قاچاق داخلی) خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارج باشد که آن را ( قاچاق خارجی ) میگویند.» اصولاً قاچاق مرکب از اعمالی است که طی آن مجرمان قربانیان را تحت کنترل خود در میآورند. هنگامی که کنترل اولیه حاصل شد، قربانیان به محلی انتقال داده میشوند که بازاری برای خدمات آنها موجود است و آنان، اغلب به زبان و دیگر اطلاعات ابتدایی مقصدها که عموماً کشورهای خارج است، تسلط  ندارند و لازم نیست که عبور از مرزهای بین المللی صورت گیرد.

   پس از ذکر این تعریف باید گفت که از جمله موارد قاچاق که امروزه در سطح جهان به شکلی گسترده صورت میگیرد، قاچاق انسان است که البته با توجه به نحوۀ انجام این جرم باید آن را تحت عنوان یکی از جنایات سازمان یا فتۀ فرا ملی بررسی کرد. این جنایات توسط گروههای جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر، سلسله مراتب، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مادی هستند، انجام میشود و با توجه به آثار سوء سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که به بار می آورند، حیات ملتها و دولتها را به خطر میاندازند.

   حمل و نقل و قاچاق اتباع خارجی ارزش و کرامت بشری را هم در دولت مبدأ هم در دولت مقصد به شدت تهدید میکند. افزایش فحشای بین المللی و تولید تصاویر مستهجن هرزه نگاری آثار اجتماعی و بهداشتی شدیدی برجای می گذارد. سالانه صدها هزار نفر زن و مرد و کودک در دنیا قاچاق میشوند و سپس به ارتکاب انواع اعمال غیر اخلاقی وادار می شوند. این افراد معمولاً مورد بهره برداری اقتصادی، جنسی و جسمی قرار میگیرند. آنها گاهی مبالغ قابل توجهی پول برای فرستاده شدن به کشوری دیگر به منظور رسیدن به شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتر، میپردازند و ناگاه خود را در شرایطی مییابند که یا مجبور به کار اجباری هستند یا فحشا (2).

  طبق بعضی ازاظهار نظرها قاچاق انسان امروزه در میان انواع جنایات سازمان یافته، پس از قاچاق مواد مخدر، سریع ترین رشد را دارد و توسط شبکه های ناشناخته اداره می شود. این عمل جنایتکارانه بیشترین و سریع ترین رشد را به خود اختصاص داده است ؛ زیرا شمار افرادی که در این جنایت دخیل هستند، قابل توجه است. منافعی که عاید سازمانهای جنایتکارانه میگردد، فراوان است و ماهیت این جرائم چند منظوره است؛ چونکه فقط به بهره برداری جنسی محدود نمیشود؛ بلکه جنبۀ اقتصادی هم دارد و به تعبیری نوعی برده داری جدید است. در خصوص زنان مهاجر و قاچاق شده عواملی وجود دارند که موجب میشوند شدت این امر افزایش یابد و نهایتاً این عوامل زنان را پیشتر آسیب پذیر میکند. یکی از این عوامل زندگی کردن در دو فرهنگ مختلف و غالباً متناقض و همچنین زندگی در محیطی است که آنها منزوی شده و بیگانه تلقی میشوند. مهمتر از همه اینکه این زنان بدون مدارک شناخت هویت  هستند و محدودیت های قانونی نیز بر آنها تحمیل میشود. همچنین تحقیقات نشان داده است زنان مهاجری که مورد تعرض قرار میگیرند، کمتر از زنان غیر مهاجر درصدد تحصیل، کمک حقوقی و پزشکی و حتی کمک های اجتماعی بر می آیند (3).

  با توجه به اهمیت این پدیدۀ جنایی در دوران کنونی میتوان راهکارهای زیر را برای مقابلۀ بیشتر با آن توصیه کرد:

  1-  همکاری هر چه بیشتر دولتها در جهت سرکوب کردن و مجازات عاملان قاچاق انسان.

  2-  افزایش آگاهی عمومی جامعه نسبت به این پدیده و شیوههای فریبکارانۀ قاچاقچیان.

  3-  ایجاد واحدهای ویژۀ پلیسی برای پیگیری و برخورد با شبکه های قاچاق اشخاص.

  4-  کنترل و نظارت بیش از پیش بر رفت و آمد در مرزها.

  5-  همکاری کشورها در زمینه ی استرداد مجرمان.

  6-  پیوستن کلیۀ اعضای جامعۀ بین المللی به کنوانسیون های مربوط به مبارزه با قاچاق انسان. 

  آنچه مسلم است امروز قاچاق افراد به منظور بهره برداری در سطح بین المللی عملی غیر قانونی و جنایی محسوب میگردد و در ردۀ جنایات مرتبط با برده داری تلقی میشود که عرف بین المللی نیز آن را یک جنایت بین المللی میداند. سازمان ملل متحد نیز از طریق ارکان مختلف خود، ضمن محکوم نمودن مکرر برده داری و اعمال مشابه آن، در طول عمر خود اقدامات متعددی در این زمینه انجام داده است که بحث و بررسی تفصیلی آن از حوصله این نوشتار خارج است (4).

   

  کلید واژه ها

   قاچاق انسان، هرزه نگاری، جنایت سازمان یافته.

  ارجاعات 

  1- Oram S et al. Prevalence and risk of violence and the physical, mental, and sexual health problems associated with human trafficking: systematic review. PLoS Medicine, 2012, 9(5):e1001224.

  2- Decker et al. Sex trafficking, sexual risk, sexually transmitted infection and reproductive health among female sex workers in Thailand. Journal of Epidemiology and Community Health, 2011, 65(4):334.

  3- Steel Z et al. Impact of immigration detention and temporary protection on the mental health of refugees. British Journal of Psychiatry, 2006, 188:58–64.

  4- UN. Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children supplementing the United Nations convention against transnational organized crime. General Assembly resolution 55/25. New York, NY, United Nations General Assembly, 2000.

نظر شما