You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • پاداش كاشفان (حق الكشف)     discoverer/Detection Benefit                 

  پاداش كاشفان عبارت است از، پاداشي كه در نتيجۀ كشف جرم «كشف كالاي قاچاق» براساس مقررات و قوانين به سازمان، مأموران و كاشفان كالاي قاچاق پرداخت مي­شود.(1).

  پاداش‌عبارت است از: پیامدهای ارزشمند مثبت كار برای افراد، ارائه یك پیام خوشایند برای انجام رفتاری مطلوب از فرد به منظور افزایش احتمال تکرار است. پاداش در واقع وسیله­ ای است كه با استفاده از آن سازمان از كاركنان خود به علت شایستگی آن سپاسگزاری می­ كند و با این قدر شناسی و ادای احترام آنها را به ادامۀ كار خود تشویق می كند. كاشف در لغت يعني كشف كننده، اما در اصطلاح به متصدي رسيدگي كننده جرم كه اموال ناشي از ارتكاب جرم «مسروقه، قاچاق» را به واسطۀ عمليات انتظامي يا با اعتراف متهم كشف و ضبط مي­نمايند، كشف گويند. در قانون مبارزه با قاچاق كالاو ارز كاشف كسي است كه به طور مستقيم يا بر اثر وصول خبر كالاي قاچاق يا وقوع و ارتكاب عمل قاچاق  را كشف كرده و نام و مشخصات وي در صورتجلسه اوليه قيدشده باشد.

   قانون­گذار در قانون براي افزايش بهره وري در امر مبارزه با قاچاق، تجهيز سازمان كاشف، بالا بردن روحيه كاركنان دست اندر كار مبارزه و جلوگيري از آلودگي آنان توسط افراد قاچاقچي وجوهي را به عنوان (پاداش) حق الكشف كالاي قاچاق براي كاركنان سازمان كاشف تعيين كرده كه از فروش و جرائم وصولي كالاهاي مكشوفه قاچاق پرداخت مي­گردد. پاداش كاشفان و به معناي ديگر«حق الكشف» در مبارزه با مواد مخدر و قاچاق كالا و ارز، مبلغي است كه براساس قانون به هريك از عواملي كه به نحوي در كشف مواد مخدر و قاچاق كالا و ارز دخيل و در صحنه كشف حضور داشته باشند، تعلق مي­گيرد، اين عوامل عبارت اند از، كاشف، مأموران انتظامي، مخبر، عوامل اطلاعاتي.(2) به عبارت ديگر پاداش كاشفان، وجوه حاصله از جريمه ، فروش كالا و پاداشي معادل ارزهاي مكشوفه قاچاق است كه به عنوان حق الكشف به سازمان، كاركنان كاشف (مأموران) در مبارزه با قاچاق كالا و ارز پرداخت مي­شود.

  درمبارزه با قاچاق كالا و ارز، حق الكشف (پاداش) همواره به كاشفان و  عوامل كشف كه با دادن خبر، اقدام اطلاعاتي، حضور در عمليات كشف جرم، بازجويي و اقدام انتظامي مرتبط با پرونده تحت يكي از عناوين، مخبران، عوامل اطلاعاتي، كاشف،  بازجو  و مأمورانتظامي مشخصات آنان در صورتجلسۀ اوليه كشف قيد شده است، پرداخت مي­شود. (3).

  مطابق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز  کليه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبيل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.

  از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ دویست ميلياردريال ( 200.000.000.000ريال) برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثير دستگاه­های متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامۀ های ارائه شده مطابق آیین نامه­ای که به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهيه می­شود وبه تصویب هيئت وزیران می­رسد، ميان کاشفان، دستگاه­های ذی ربط و مراجع رسيدگي کننده هزینه می­ گردد (4).

  کلیدواژه ها

  پاداش، كاشف، مأمور انتظامي، قاچاق كالا، صورتجلسه.

  ارجاعات

  1-     شادنيا، هوشنگ. مبارزه با قاچاق كالا. انتشارات معاونت آموزش ناجا، 1375،ص51.

  2-     غنجي، علي.فرهنگ آموزشي مبارزه با مواد مخدر. انتشارات معاونت آموزش ناجا، 1378،ص26.

  3-    ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز. مجموعه قوانين و مقررات قاچاق كالا و ارز. نشر ميزان،  1388. شجيعي گيسور، مجيد. قاچاق كالا. انتشارات معاونت آموزش ناجا، 1386، ص 255

  4-     قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مصوب سال 1392 تبصره ماده 77.

نظر شما