You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • جعل اسناد گمركي     Documents Forgery Customs

  عبارت است از هرگونه اقدامي در اسناد گمركي اعم از خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخیر تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر ،ياساختن نوشته يا سند، يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي يا به كاربردن مهر رسمي يا ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها يا هرگونه اقدامي در اسناد رقومي «ديجيتالي» گمركي به قصد تقلب . (1)

  جعل درلغت یعنی ساختن، گردانیدن، مبدل ساختن و وضع کردن، قراردادن، آفریدن، هرچیز ساختگی که در آن دعوی‌اصل‌نمایند وهر چیزی که ازپیش خوداختراع‌ کند (2). مطابق ماده 746 قانون مجازات اسلامي جعل  عبارت است از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا به كاربردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب (3).

  رکن اصلی اقدام به جعل در اسناد گمرکات براي گريز از پرداخت حقوق و يا پرداخت حقوق ورودی کمتر است كه اغلب با تغییر تعرفه گمرکی يا جابه­جایی ردیف­های تعرفه اظهاری، موانع مجوز موردی از جمله استاندارد، مجوز بهداشت، قرنطینه، انرژی اتمی، صنایع، مجوز آشامیدنی و خوراکی، بازرگانی و بسیاری از موارد دیگر است؛ زیرا فیلترهای فوق با هماهنگی و سازماندهی در سیاست­های کلان اقتصادی کشور برای تعادل بخشی اشتغال و صنایع داخلی و تشویق صادرات و مقررات رفاه بخش مالی اعمال می­ گردد .

  اسناد گمركي كه در موارد سوء ظن قاچاق ممكن است به آن استناد نمود عبارت اند از:  اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران‌بری (کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کار مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید مي شود مشروط براینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق کند و فاصلۀ  بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوۀ مصرف آن متناسب باشد. اسناد گمرکات کشورهای خارجی یا اسنادی که دلالتی بر ورود یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی‌شوند (4).

  به استناد قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی «دیجيتالی»، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تمليکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نياز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگيری، مرتکب جعل گردد یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می­ شود (5).

  همچنين با توجه قانون امور گمركي هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و تغييردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجـع قضایي مورد تعـقيب قرار مي‌گيرد. هرگاه جـعل و تـزوير مزبور متـضمن جرم ديگري نيـز باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب واقع مي‌شود (6). جعل اسناد گمركي و مدارك مربوط به واردات و صادرات و ترانزيت كالا در قاچاق كالا يكي از شيوه هاي قاچاقچيان و متخلفان در مبادي گمركي براي ورود و خروج كالاي قاچاق يا انتقال آن است. در فرآيند خروج غير قانوني كالا از گمركات با ارائه اسناد جعلي ممكن است اصالت سند جعلي بوده يا مفاد مندرج در اسناد، جعل يا مخدوش گرديده باشد. جعل اسناد گمركي مي­تواند جعل تاریخ، جعل نوع کالا، جعل مندرجات ظهر پروانه­ های ورودی مثل مهر ایستگاه ها، جعل پته عبور، جعل پروانه ­هاي ترانزیت،جعل پروانه ورودی، پروانه ورود کانتینر وجعل پلمب، استفاده از پلمب­های کلاً جعلی، استفاده  دوباره یا چند باره از پلمب­های باطله و استفاده شده و غيره صورت گرفته باشد. شناخت اسناد گمرکی و مطابقت کامل اسناد با مشخصات کالای ورود و خروجی، تطبیق مشخصات راننده با پروانه تردد، همچنین ممهور کردن اسناد ارائه شده به مهر ساعت زنی از مهم­ترین وظایف مأموران در کنترل اسناد است. مطابق قانون در صورت مشاهدۀ هرگونه مغایرت در مندرجات اسناد با مشخصات کالا یا راننده و غیره، مأموران وسیله نقلیه حامل کالا توقیف می­شود.

   

  —  کلید واژه ها

  —  جعل، اسناد مثبته، اسناد گمركي، قاچاق كالا، پروانه گمركي.

  —  ارجاعات

  —  1- واژه نامۀ اقتصاد پنهان. ويرايش دوم معاونت پژوهشي و آمار و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، 1388،ص58.

  —  2- دهخدا، علي كبر.1374، ص573؛ معين، محمد1383ج ص 1231 ؛ جعفری لنگرودی، 1388، ج صص1554- 1555.

  —  3- قانون مجازات اسلامي، مصوب سال 1375«تعزيرات» ماده 746.

  —  4- ماده 117 قانون امور گمركي مصوب سال1390 و بند (ز) ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال1392.

  —  5- قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال1392 ماده ٣٣.

  —  6- قانون امور گمركي مصوب سال 1390، ماده 116.

   

  —   

نظر شما