You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • قرص عشق    Loving Pill

  از داروهای روان­گردان محرک دستگاه عصبی با خواص توهم زایی است که در طبقه اول داروهای اعتیادآور قرار دارد (1).

  این ماده که با نام 3و4-متیلن دی‌اکسی متامفتامین شناخته و با نام اختصاری MDMA نشان داده می‌شود، به نام اکستاسی، اکستازی، اکس، XTC  و نام‌های دیگر مثل آدم و حوا معروف شده است و دارویی روان­گردان است که محرک دستگاه عصبی و دارای خواص توهم‌زایی است  (2). نام اکستازی یا اکستاسی نامی عمومی برای کل داروهای خانواده متیلن دی‌اکسی آمفتامین است (3).

  این دارو ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 1914 ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي ﺿﺪ اﺷﺘﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از آن در دﻫۀ 1980 و 1990 در آﻣﺮﻳﻜﺎ راﻳﺞ ﺷﺪ. MDMA  ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﺪ؛

  وﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻟﻜﻞ از آن اﺳﺘﻔﺎده می­ﺷﺪ؛ زﻳﺮا ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﻜﻞ اﺛﺮ آن را ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲﺳﺎزد. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻣﺎﻛﻨﻲ ﭼﻮن ﻛﻠﻮپﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ، ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲﻫﺎي آﺧﺮﺷﺐ و در ﻛﻨﺴﺮتﻫﺎي ﻣﻮزﻳﻚ راك راﻳﺞ اﺳﺖ (5). استفاده از این دارو به همراه ورونال هم گزارش شده است. مصرف کنندگان مدعی هستند استفادۀ هم­زمان این دو دارو باهم باعث تشدید تمایلات جنسی می‌شود (6).

  در دﻫۀ1970اﻳﻦ دارو ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ روانﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ برای ﺗﺴﻬﻴﻞ روان‌درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭻ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺪارد. اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد (7).

  این دارو به صورت قرص با اشکال و رنگ‌های متنوع در بازار قاچاق عرضه شد. مصرف کنندگان این داروها اعلام داشته‌اند که با احساس گرمی حاصل از مصرف این ماده تحریک شده و بعد به توهم رفته‌اند هرچند توهمات حاصل از مصرف این دارو کمتر از توهم ال اس دی است.

  معمولاً آثار این دارو بیست تا شست دقیقه بعد از مصرف 100 تا 125 میلی‌گرم از آن با شکم خالی ظاهر می‌شود.

  حمله ناگهانی و شدید به‌وسیلۀ بسیاری از مصرف کنندگان با تجربه مصرف بالا به همراه بی‌قراری و لرز گزارش شده است (( 8.

  سازوکار اثر این دارو را به‌طور دقیق تشریح نکرده‌اند، ولی ظاهراً این دارو نیز مانند آمفتامین، سروتونین را در سیناپس‌ها افزایش می‌دهد و گاهی اوقات نیز بازجذب دوپامین را محدود می‌کند (9).

  قرار گرفتن این دارو در طبقۀ اول (I) یعنی زنگ خطر. این طبقه مربوط به داروهایی است که کاربرد پزشکی ندارند و خطرساز هستند. در دوز بالا باعث افزایش شدید دمای بدن می‌شود  که نتیجۀ آن انبساط ماهیچه‌ها و کلیه‌ها و نقص سیستم قلبی عروقی است که خطر مرگ دارد. نوشیدن آب خطرها و آثار اکستاسی را کم نمی‌کند ولی مانع از دست رفتن آب بدن می‌شود.

  این دارو ممکن است آثار شبه خماری نظیر کاهش اشتها، بی‌خوابی، افسردگی و درد ماهیچه داشته باشد و باعث اختلال در تمرکز فرد شود. تداوم مصرف این دارو منجر به افسردگی شدید می‌شود (10).

  برای تشخیص مسمومیت یا انجام تحقیقات پزشکی قانونی و رانندگی در حالت مصرف ماده می‌توان از نمونه‌های خون، پلاسما و ادرار استفاده کرد. برخی از برنامه‌های تشخیص مصرف ماده نیز مبتنی بر اندازه‌گیری در مو، بزاق دهان یا عرق مبتنی هستند  (11).

  کلید واژه ها

   متیلن دی اکسی متامفتامین، اکس، اکستاسی، قرص عشق، محرک مصنوعی، خطرهای اکستازی

  ارجاعات

   

  1-     صفاتیان، سعید و دیگران. آشنایی با مواد صناعی اعتیادآور. تهران: انتشارات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، 1382، ص69

  2-     کاکویی، عیسی. گامی در شناخت مواد مخدر و روان­گردان. تهران: دانشگاه علوم انتظامی، 1385،ص165.

  3-     ابادینسکی، هوارد. مواد مخدر، نگاهی اجمالی. مترجم: جلیل کریمی و دیگران، تهران: ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، 1384،ص193.

  4-     http://en.wikipedia.org/wiki/Ecstasy_drug

  5-     صفاتیان، سعید و دیگران. آشنایی با مواد صناعی اعتیادآور. همان.

  6-      احتشامی، علی. کلیات و طبقه‌بندی مواد مخدر. تهران: دانشگاه علوم انتظامی، 1385،ص56.

  7-     صفاتیان، سعید و دیگران. آشنایی با مواد صناعی اعتیادآور. همان.

  8-     ابادینسکی، هوارد. مواد مخدر نگاهی اجمالی. همان.

  9-     همان.

  10- همان

  11- http://en.wikipedia.org/wiki/Ecstasy_drug

  به نقل از:

  Kolbrich EA, Goodwin RS, Gorelick DA, Hayes RJ, Stein EA, Huestis MA. Plasma pharmacokinetics of 3,4-methylenedioxymethamphetamine after controlled oral administration to young adults. Ther. Drug Monit. 30: 320–332, 2008.

  amine after controlled oral administration to young adults. Ther. Drug Monit. 30: 320–332, 2008.

   

نظر شما