You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • عنوان: متادون

  معرف:

  معادل انگلیسی: Methadone

  تعریف: متادون، یک داروی مخدر صنعتی قوی است که اعتیادآوری کمتری نسبت به مرفین و هرویین دارد و اغلب به‌عنوان یک داروی نگهدارنده برای مهار اعتیاد به هرویین و موادمخدر به کار می‌رود (دیفالک، 2007: 13-6).

  متن:


  متادون با ساختار شیمیایی زیر یک اپیویید سنتزی و داروی جانشین‌شونده برای مهار اعتیاد به هرویین و مواد سستی‌زا محسوب می‌شود (تومبز، 2005: 1358-1353).

   

  ساختار مولکولی و فرمول شیمیایی متادون

  در گرماگرم جنگ جهاني دوم، پزشكان براي تسكين درد مجروحان جنگي، از مرفين استفاده مي‌كردند ؛اما در آن گيرودار تهيه ترياك و استخراج مرفين از آن كار ساده‌اي نبود و به هزينه بسياري نياز داشت، تا اينكه يك شيميدان آلماني موفق به تهيه متادون شد. تأثير متادون دو برابر قوی‌تر از مرفين بود. تهيه متادون به هزينه بسيار كمتري نياز داشت و درزمانی كوتاه مي‌شد مقادير زيادي از آن‌را تهيه کرد (صفاتیان، 1382: 36).

   قابلیت متادون در مهار اعتیاد به مخدرها، ناشی از چند عامل است؛ مهم‌تر از همه اینکه با مصرف روزانه متادون از بروز علائم ترک در بیمار جلوگیری می‌شود و عطش او برای هرویین کاهش می‌یابد؛ دوم اینکه متادون نشئگی ایجاد نمی‌کند و به این ترتیب شخص اشتیاق ویرانگری برای مصرف آن ندارد؛ دیگر اینکه در بدن انسان تحمل دارویی نسبت به متادون ایجاد نمی‌شود و میزان ثابتی از آن را می‌توان برای مدت طولانی مصرف کرد. همچنین وجود متادون در بدن از بروز نشئگی شدید در هنگام مصرف هرویین جلوگیری می‌کند و  جذابیت آن را برای معتاد کاهش می‌دهد و درنهایت، فقدان نشئگی و مدت طولانی تأثیر متادون باعث می‌شود شخص در یک وضعیت طبیعی به زندگی عادی خود بپردازد (کاکویی، 1385: 231).

  دلایل استفاده از متادون به‌عنوان داروی جایگزین

  الف) متادون يك مسكن بسيار قوي است و موجب مي‌شود تا دردها و ناراحتي‌هايي كه در اثر قطع مصرف ماده مخدر به بيمار دست مي‌دهد، قابل‌تحمل شود. به اين نحو به بافت‌های بدن فرد معتاد فرصتي داده مي‌شود تا خود را با شرایط جديد سازگار کند.

  ب) ميزان مصرف روزانه متادون بسيار كمتر از مواد سستي‌زاي ديگر است. (متادون در روز فقط یک‌بارمصرف مي‌شود) و پايداري اثر آن در بدن بيشتر است.

  ج) اعتياد به متادون خطر كمتري دارد (زيرا متادون نشئهزا و خواب‌آور نیست) و وابستگي به اين دارو با کلونیدین[1] درمان مي‌شود (چو ، 2015: 286-276).

  اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده‌اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎمه ی ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه با متادون می‌تواند جنبه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻫﺮویین را ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﺪ:

  ﻫﺮویین ﺑﺎ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط می‌شود و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ آن زﻳﺎد اﺳﺖ؛

  ﻣﺘﺎدون به‌صورت ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ می‌شود و ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﺮویین را ﻧﺪارد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮهای ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮك از وﺳﺎﻳﻞ آﻟﻮده در ﺗﺰرﻳﻖ می‌شود و درﻧﺘﻴﺠﻪ، اﺣﺘﻤﺎل عفونت‌های منتقل‌شونده از راه ﺧﻮن (ﻫﻤﭽﻮن ﻫﭙﺎﺗﻴﺖB ، ﻫﭙﺎﺗﻴت C «ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻜﻼت طولانی‌مدت ﺑﺮاي ﻛﺒﺪ می‌شوند» و  اچ‌آی‌وی[2]) ﻛﺎﻫﺶ می‌یابد؛

  اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه با متادون ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻌﺎدل و ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻲ دﺳﺖ می‌یابند ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺧﻮاب  می‌شود؛

  ﻓﺮد ﻛﻤﺘﺮ تحت‌فشار عصبی ﻗﺮار می‌گیرد، زﻳﺮا ﻧﮕﺮان ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗأﻣﻴﻦ ﻫﺮویین ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻜﺮر در ﻃﻮل شبانه‌روز ﻧﻴﺴﺖ؛

  ﻣﺘﺎدون ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ در بدن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روزاﻧﻪ یک‌بارمصرف می‌شود؛

  ﻣﻴﺰان ﺟﺮم برای ﺗأﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮویین ﻛﺎﻫﺶ می‌یابد؛

  ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﺘﺎدان با نظام ﻗﺎﭼﺎق و عرضه‌کنندگان ﻣﻮاد می‌شود؛

  ﻣﺘﺎدون ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد غیرقانونی ارزان‌تر اﺳﺖ؛

  در بعضی ﺷﺮاﻳﻂ می‌توان ﻣﺘﺎدون را ﻗﻄﻊ کرد (در صورت ﺗﺸﺨﻴﺺ گروه‌درمانی) (احتشامی، 1385: 63).

  عوارض سوءمصرف

   


   باید توجه داشت که این دارو حتماً با نظارت پزشک مصرف شود. مصرف افراطی این دارو علائمی همچون تعریق، دل‌درد، خواب‌آلودگی، کاهش اشتها، کاهش میل جنسی و خارش بدن و جوش‌های پوستی را به همراه دارد(صفاتیان،1382 :36 ) .

  واژه‌های کلیدی:

  متادون، آنتاگونیست‌ مرفین، داروی جایگزین هرویین.

  ارجاعات:

  احتشامی، علی(1385). کلیات و طبقه‌بندی مواد مخدر. تهران: دانشگاه علوم انتظامی .

  صفاتیان، سعید و دیگران(1382). آشنایی با مواد صناعی اعتیادآور. تهران: انتشارات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر .

  کاکویی، عیسی(1385). گامی در شناخت مواد مخدر و روانگردان. تهران: دانشگاه علوم انتظامی .

  Chou, R; Turner, JA; Devine, EB; Hansen, RN; Sullivan, SD; Blazina, I; Dana, T; Bougatsos, C; Deyo, RA. (17 February 2015). "The effectiveness and risks of long-term opioid therapy for chronic pain: a systematic review for a National Institutes of Health Pathways to Prevention Workshop."Annals of Internal Medicine. 162 (4): 276–86.

  Defalque, Ray J.; Wright, Amon J. (2007). "The early history of methadone. Myths and facts." Bull Anesth Hist (25(3): 13–6.

  Toombs, JD; Kral, LA (1 April 2005). "Methadone treatment for pain states." American Family Physician. 71 (7): 1353–8  [1]- Colonidin

  [2]- HIV

   

   

نظر شما