You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. •  

  عنوان: روش‌های مصرف موادمخدر

  معرف:

  معادل انگلیسی: “Ways of Taking Drug” or “Methods of Drug Abuse”

  تعریف: روش مصرف موادمخدر، به نوع، حالت فیزیکی و نحوه جذب ماده مؤثره بستگي دارد. روش‌های مختلف‌ مصرف، بر نحوه و چگونگی جذب و اثرگذاری ماده اعتیادآور تأثیر می‌گذارند (احتشامی، 1385: 31).

  متن:

  مواد اعتیادآور به روش‌های مختلفی مصرف می‌شوند که به نوع، حالت فیزیکی و نحوه ي جذب ماده مؤثره بستگی دارد. برخی از مواد به چند روش مصرف می‌شوند و انتخاب روش مصرف به میزان پیشرفت اعتیاد و شرایط فرد وابسته است.

  انواع روش‌های مصرف:

  تدخین: این روش، به‌واسطه استنشاق دود و بخارهای حاصل از حرارت دادن موادمخدر میسر می‌شود. تریاک با استفاده از وسایلی مثل وافور، سیخ و سنگ، قلیان‌های دست‌ساز یا قل‌قلی و چپق مصرف می‌شود و سوخته آن  به‌صورت محلول در چای یا با جوشاندن و استحصال شیره، مورداستفاده مجدد قرار می‌گیرد. همچنین شیره تریاک با نگاری یا نی‌دوده تدخین می‌شود.

   


  تدخین تریاک با استفاده از وافور


  تدخین تریاک با استفاده از قل‌قلی

  هرويین را نیز روی زرورق ریخته و با گرمای فندک آن را سوزانده و استنشاق می‌کنند (ابادینسکی، 1384: 113). برای تدخین کراک[1] و شیشه[2]، از پایپ‌های شیشه‌ای یا زرورق استفاده می‌شود (ابادینسکی: 135). حشیش و گراس هم به‌صورت سیگار پیچ یا با استفاده از پیپ تدخین می‌شوند (احتشامی، 1385: 49-46).


  آماده‌سازی هرويین برای تزریق

   


  مصرف کراک با استفاده از سنجاق، نی و چراغ‌الکلی


  ترکیب حشیش و ماری‌جوانا با توتون و سیگار پیچ آن


  پایپ و فندک اتمی از تجهیزات اصلی مصرف شیشه هستند

  بلع: برخی از مواد اعتیادآور به روش خوراکی مصرف می‌شوند؛ براي مثال، تکه‌های کوچک تریاک را به‌صورت جامد یا محلول در چای می‌خورند(نوری‌نژاد، 1390: 33)؛ یا برگ کوکا و برگ‌های خشک‌شده شاهدانه را دم‌کرده و جوشانده حاصل را می‌نوشند(احتشامی، 1385: 51-49)؛ البته داروهای اعتیادآوری که به شكل هاي قرص، کپسول و شربت وجود دارند، بیشتر به روش خوراکی سوءمصرف می‌شوند. خوردن مواد ممکن است باعث مسمومیت مصرف‌کننده شود.

  استنشاق: برخی از مواد به حالت پودری از راه بینی استنشاق یا استشمام می‌شوند. کوکایین و هرویین را روی یک سطح صاف مثل زرورق می‌ریزند و با قرار دادن یک لوله در بینی، آن‌را با یک حرکت مکشی وارد بینی می‌کنند (احتشامی، 1385: 42). استنشاق کوکایین ممکن است باعث خونریزی‌های شدید بینی مصرف‌کننده شود (احتشامی، 1385: 51 ).