You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • عنوان : الگوهای رد پا

  معرف

  1-معادل انگلیسی: Foot impression patterns

  2-تعریف : الگوهای رد پا در صحنه­های جرم  طرح هایی هستند که با تفسیر مناسب آنها می­توان اطلاعاتی در مورد اینکه چند نفر در یک صحنه حضور داشته­اند، آیا آنها در حال حرکت بوده­اند، نحوۀ حرکت (قدم زدن یا دویدن) و جهت حرکت آنها و اینکه شیئی سنگین حمل می­کردند یا می­کشیدند، به­دست آورد. (1)

  متن

  الگوهای رد پای موجود در صحنه­های جرم،  اطلاعاتی در مورد خصوصیات کلی و گروهی یا اطلاعاتی در مورد فردی که مسئول ایجاد الگو بوده ارائه می­دهند؛ نظیر اندازۀ کفش، طول قدم­ها، جنسیت، وزن و هرگونه وضعیت غیر عادی در حرکت یا قدم زدن .

  در بررسی الگوی رد پای اشخاص در صحنۀ جرم باید به نکات زیر توجه نمود:

  -     سمت حرکت (که از بررسی محل پنجه و پاشنه، قابل تشخیص است)؛

  -     خط سیر حرکت ( خط فرضی مماس بر کنارۀ قسمت داخلی پاشنه پای اشخاص)؛

  -     خط جهت پا ( محور طولی پا)؛

  -     زاویه پا (زاویه­ای که خط جهت پا با خط سیر حرکت می­سازد، که در اشخاص عادی این زاویه بین 30-32 درجه است)؛

  -     اختلاف طول قدم پای اشخاص. از این اختلاف می­توان نتیجه گرفت که شخص لنگ بوده یا به علل دیگری همانند حمل بار سنگین، به طور طبیعی راه نمی­رفته است (2).

  کارشناسان بررسی صحنۀ جرم و کارآگاهان تحقیق در پی­جویی جرائم در کنار سایر دلایل و آثار جرم، می­توانند از موارد اعلامی بالا در محدود کردن تعداد مظنونان و انتساب جرم به شخص مورد نظر استفاده کنند.

   

  کلید واژه ها

  سمت حرکت، خط سیر حرکت، خط جهت پا، زاویه پا ، اختلاف طول قدم پا.

   ارجاعات

  1) لی، هنری. راهنمای بررسی صحنۀ جرم. ترجمۀ سید مرتضی خدائیان وصدیقه زند اکبری. تهران :انتشارات معاونت آگاهی ناجا،1383، ص357.

  2) راس­ام،  گاردنر. بررسی کاربردی صحنۀ جرم. ترجمۀ شادکام علی. تهران :دفتر تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا،1385، ص385.

   

   

   

نظر شما