You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • اسلحۀ خودکار      Automatic weapon

   

  سلاح خودکار عبارت است از، سلاحی که معمولاً دارای  ساز وکار آتش حداقل دو وضعیتی (ضامن ـ شلیک)  است و با خشاب یا نوار، فشنگ گذاری شده و خروج پوکه به صورت خودکار توسط مکانیزم سلاح انجام می شود و چنانچه برگه ناظم آتش آنها در حالت تک تیر قرار داده شود با هر بار فشار ماشه یک گلوله شلیک و در حالت سه تیر یا رگبار با هر بار فشردن ماشه بیش از یک گلوله شلیک می کنند.(1)

  در سازمانهای نظامی انواع سلاح ها که دارای قابلیت های مختلف برای انجام مأموریت های خاصی است بهکار گرفته می-شوند.. سلاح خودکار عبارت است از سلاحی است که با فشار گاز باروت مسلح و توانایی تیراندازی به صورت رگبار را داشته باشد.مانند تیربار ژ 3 ، پی کا .(2)

  به عبارتی پس از کشیدن ماشۀ سلاح ،ضربۀ چخماق به عقب گلنگدن وارد شده و در نتیجۀ آن، و براثر ضربه سوزن به چاشنی انتهای فشنگ، انفجار باروت موجود در پوکه رخ داده و در اثر فشار گاز باروت به جلو، گلوله(مرمی) پرتاب می‌شود و گاز باروت از طریق پوکه به سمت عقب، روی آلات متحرکه (که گلنگدن در آن قرار دارد) فشار وارد می‌کند و در نتیجۀ این عمل، کل آلات متحرکه به سمت عقب رفته و عمل مسلح شدن به طور خودکار انجام می‌شود (3). در وضعیت مسلح بودن سلاح برای شلیک، فشار وارده بر ماشۀ سلاح موجب میگردد تا سلاح به صورت خودکار شلیک نماید (3)

  برخی از سلاح های خودکار که در مأموریتهای نظامی و انتظامی مورد استفاده قرار می گیرند:

  • تفنگ خودکار کلاشنیکف: این تفنگ خودکار اولین سلاح خود کار عمومی بوده که توسط که میخائیل کلاشنیکف در کارخانه ایژماش(روسیه) ساخته است.
  • اسلحۀ ژ3 یک نمونه سلاح انفرادی است که به صورت نیمه خودکار و خودکار عمل میکند و دارای دو حالت خودکار و نیمه‌خودکار است. حالت خودکار به معنی شلیک پیوسته مسلسل‌وار پس از یک بار مسلح شدن توسط انسان، و حالت نیمه‌خودکار به معنی شلیک یک تیر پس از مسلح شدن و سپس مسلح شدن به صورت خودکار و آمادگی برای شلیک دوباره‌است. ژ۳ با فشار مستقیم گاز باروت بر آلات متحرکه مسلح می‌شود؛ به این معنی که پس از کشیدن ماشه و ضربه چخماق به عقب گلنگدن و در نتیجه آن ضربه سوزن به چاشنی انتهای فشنگ، پس از انفجار باروت موجود در پوکه، تیر (مرمی) در اثر فشار گاز باروت به جلو پرتاب می‌شود و گاز باروت از طریق پوکه به سمت عقب، روی آلات متحرکه (که گلنگدن در آن قرار دارد) فشار وارد می‌کند و در نتیجۀ این عمل، کل آلات متحرکه به سمت عقب رفته و عمل مسلح شدن به طور خودکار انجام می‌شود(4)

  کلید واژه ها

  سلاح خودکار، مسلسل، رگبار.ضامن،

  ارجاعات

  1- آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، سال1392 ماده یک

  2- مرکز مطالعات خلیج فارس. اصطلاحات نظامی. آموزش نظامی‌،(persiangulf studies.com)

  3- فاولر، ویل. اسلحه و جنگ افزارها در دوران جدید. ترجمۀ سهیلا زمانی،ته‍ران، انتشارات پرهام، 1382.

  4- ذکاء، یحیی. تفنگ، بررسی‌های تاریخی. تهران،1375.

نظر شما