You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • تصویرسازی ذهنی در تیراندازی        Mental imagery

  تصویرسازی ذهنی یک روش برای تمرین درفضای ذهنی است. در این روش تیرانداز کلیه مراحل تیراندازی شامل حالت گیری، عمل انگشت روی ماشه، تنفس وعملیات تکمیلی را از ابتدا تا انتها بصورت ذهنی مرور می کند (1)

  اکثر مربیان تیراندازی به خوبی از اهمیت آموزش ذهنی و روان شناسی ورزش برای دستیابی به نتایج خوب آگاهی دارند. تصویر سازی ذهنی در ورزش تیراندازی شامل درک انگیزه، احساسات، آمادگی ذهنی وکنترل عملکرد ورزشی تیرانداز است.

  تصویرسازی ذهنی مفهوم گسترده ای دارد که باید پس ازاینکه تیرانداز در رقابتی، تجربه قابل توجهی به دست آورد به او آموزش داده شود.اکثر مربیان فکر می کنند آموزش روان به عنوان چیزی است که باید خیلی دیرتر برای پیشرفت تیرانداز به او آموزش داده شود.مربیان تیراندازان مبتدی باید مفاهیم روان شناسی ورزش را بدانند وتلاش کنند این مفاهیم رادر دستورالعمل ها وتوصیه هایی که به تیراندازان می کنند، قرار دهند.

  درتصویرسازی ذهنی تیرانداز سعی می کند خود را درشرایط تیراندازی قرار داده و بدون نیاز به امکانات لازم به تمرین بپردازد  در این روش باید تمام نکات وجزئیات حالت گیری، مهار سلاح، تطبیق دستگاه نشانه روی، تمرکز، رها شدن ماشه وعملیات تکمیلی را داشته باشد.

  انجام این کار به دلیل اینکه اسلحه وتجهیزات جانبی همراه تیرانداز نیست ضمن پیشگیری ازتحمیل آسیب های ناخواسته به جسم، باعث جا افتادن حالت گیری فیزیکی وافزایش اعتماد به نفس ومرور ونهادینه شدن فنون ودرنتیجه کاهش اضطراب حضور دررقابت های حساس می شود (2)

  افسران پلیس بر اساس وظایف و ماموریت¬ها محوله در مواقعی که به تعقیب مجرمان می پردازند، احتمال درگیری مسلحانه وجود دارد. در چنین شرایطی برخورداری از مهارت بالا در تیراندازی از اهمیت زیادی برخوردار است. مسلم است که پرورش روح و روان و تسلط بر افکار و کنترل خود، در زمره مهارت هایی هست که از طریق تصویرسازی ذهنی به دست می آید و لازم است که افسران پلیس از طریق تصویرسازی ذهنی، تسلط بیشتری بر رفتارهای خود داشته باشند تا در انجام ماموریت های خود موفق عمل کنند.

  کلیدواژه ها

  تصویر سازی ذهنی، حالت گیری، تنفس، ماشه کشی.

  منابع:

  1-     مختاری اکرم. عملکرد ذهنی درتیراندازی.تهران: انتشارات فدراسیون تیراندازی؛1391، ص 2.

  2-     اقلیمی قاسم. پلیس ومهارت های تیراندازی.تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی؛1390، ص 16.

نظر شما