You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • تمرکز در تیراندازي         Focus on shooting   

  تمرکز فرایندی است که آگاهی انسان را هدایت می کند. تمرکز یک مهارت روانی برای اجرای موفقیت آمیز فعالیت های ورزشی و همچنین لذت بردن از مسابقه و بازی است (1)

  اجرای عالی مهارت های ورزشی زمانی میسر می شود که تمرکز ورزشکار کاملا" به سمت اجرای مهارت های ورزشی معطوف گردد نه چیز دیگر. تمرکز یک حالت پیچیده ذهنی است و می توان گفت تمرکز یعنی گزینش آنچه با اهمیت است و چشم پوشی از آنچه اهمیت ندارد. باید بدانیم که تمرکز ما هر چقدر هم که خوب و دقیق باشد تا زمانی که در جهت صحیح هدایت نشود ذره ای مفید نخواهد بود. توجه و تمرکز می توانند ارادی یا غیر ارادی باشند. گاهی ما به طور غیر ارادی مجذوب موضوع یا مسئله ی خاصی می شویم.

  هر چه میزان توجه ارادی بیشتر باشد احتمال توجه غیر ارادی کمتر خواهد بود .توجه و تمرکز ارادی به یک موضوع آن را در مرکز توجه نگه می دارد. عوامل که تأثیر مثبت بر تمرکز دارند، عبارتند از: تعیین اهداف، خودگفتاری و اعتماد به نفس. عوامل که تأثیر منفی دارند شامل: فشارهای روانی.(استرس و اضطراب) هیجانات وترس، آسیب جسمانی، نداشتن امادگی جسمانی و تمرینات کافی، خستگی، نا آگاهی از شرایط و موقعیت های جدید، مسائل حل نشده فردی و خانوادگی مصرف دارو، مواد روانگردان و الکل  (2)

   ورزشکاران ماهر کسانی هستند که بدون توجه به موقعیت و نتیجه نهایی تا حد امکان بر رعایت اصول اساسی وتکنیک های آن ورزش تمرکز می کنند. ورزش شرایطی دارد که شرکت کنندگان مجبورند بر فعالیت آن تمرکز کنند در غیر این صورت امتیاز را از دست می دهند. تمرکز در تیراندازی بدان معناست که تیرانداز بتواند بین ذهن و چشم خود آنچنان هم زمانی به وجود آورد که در لحظه رهاشدن ماشه وخروج مرمی ازلوله به هیچ چیز دیگری جز تیراندازی توجه نکند. ورود به مرحله تمرکز در تمام شاخه های علمی و از جمله تیراندازی، مقدمات و مراحلی دارد که این مراحل در تیراندازی با توجه به زمانی که برای هر تیر به تیراندازداده می شود (حدود یک دقیقه) می تواند این گونه توصیف شود:

  1- حدود 45 ثانیه صرف احراز آمادگی برای ورود به مرحله تمرکز نهایی می شود که به این مرحله تمرکزاولیه  می گویند.

  2- ازتمرکز اولیه تا  رها شدن ماشه، دست کم چهار وحداکثر هفت ثانیه به طول می انجامد که به این مرحله، تمرکزنهایی می گویند.

  3- خروج ازتمرکز  زمانی است که شلیک انجام می شود. اما تیرانداز باید قاعده ای خاص به نام  عملیات تکمیلی رارعایت کند، این مرحله چهار ثانیه طول می کشد.

  4- چهارثانیه آخر، برای پایین آوردن دست وآماده شدن برای تیراندازی بعدی خواهد بود  (3)

  کلید واژه ها

   تمرکز، تیراندازی، ذهن، تمرکزاولیه، تمرکزنهایی.

  ارجاعات

  1-     کریم زاده، بهار. تمرکزذهن درتیراندازی، تهران، ص 15. 1391.

  2-     بیل مورای. روش های تیراندازی با تفنگ، ترجمه: آجورلو یوسف، انتشارات فدراسیون تیراندازی.ص94. 2012.

  3-     اقلیمی، قاسم. پلیس ومهارت های تیراندازی، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، ص 61. 1390.

نظر شما