You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • تیراندازی ایستاده باتفنگ          shooting  standing

  تیراندازی درحالت ایستاده به عنوان بزرگ ترین چالش برای تیراندازان با تفنگ به شمار می رود. تیراندازی درحالت ایستاده با تفنگ بادی 10متریا50 متر یا 300 مترمستلزم به وجود آوردن استواری، ایستایی، سکون و داشتن رفلکس های خوب وجرأت وشهامت می باشد (1)

  اگرچه تیراندازی درحالت ایستاده بسیار دشوار می باشد اما در جهان بیشترین طرفداران را به خود اختصاص داده است. درسال 1970 امتیاز 380 از400 به عنوان یک رکورد جهانی محسوب می شد اما هم اکنون امتیاز 395 ملاک راهیابی به مسایقات قهرمانی جهان محسوب می شود، برای کسب عنوان قهرمانی، فرد پیروز باید توانایی به دست آوردن حد نصاب بالاتر از397 امتیاز را داشته باشد (2)

  درتیراندازی ایده آل درحالت ایستاده، باید بیان کرد: سر در ناحیه استخوان گونه درمقابل قنداق قرارداده می شود. دراین حالت عضلات گردن آزاد است و هیچگونه انقباض عضلانی وجود نداشته وچشم ازطریق روزنه دقیقا تطبیق خط نشانه را دنبال می کند. شانه سمت راست نیز آزاد شده وپایین انداخته می شود. صفحه قنداق تفنگ، درفاصله نزدیکی با مفصل بازوی فوقانی قرار می گیرد.

  دست راست محکم قبضه را می گیرد وبازو نیز به خودی خود آزاد می گردد. اما در محل استقرار، ته قنداق که درانتهای باز جای می گیرد نسبتا دروضعیت بالا نگه داشته می شود. قسمت فوقانی بدن (بالا تنه) کمی به سمت عقب متمایل می شود وشانه ها به طرف هدف، زاویه دار می شوند. عضلات با تنفس شکمی شل می شوند که این امر باعث خواهد شد بدن به حالت خمیدگی پیدا نماید. لگن از قسمت پای چپ کمی به طرف هدف متمایل می شود واین امر باعث خواهد شد که باسن مقداری انحنا پیدا کرده، اما دریک خط مستقیم با هدف قرار گیرد. پای راست کمی به طرف بیرون باز می شود واین امر ازحالت ایستاده حمایت می کند، اگرچه پای راست فقط درحدود 20الی 30 درصد ازوزن کلی بدن را تحمل میکند.

   زانوی پای راست به آرامی به عقب متمایل می شود، تغییرات ظریف و اساسی ایجاد شده درگردش پای راست این امکان را می دهد که کشش هایی درناحیه کاسه زانو به وجود آید.پای راست تعیین کننده ارتفاع جهت گیری وارتباط کشش عضلانی دراین حالت است.

  انجام اصلاحات برای برقراری تعادل نقطه صفر وکشش عضلانی امری مهم به شمار می آید. پا همواره برطبق خط سیر یک رشته عضلات به گونه ای ظریف تعدیل و انطباق پیدا می کند تا اختلاف ها را به نقطه تعادل بکشاند. شانه سمت چپ کمی پایین انداخته می شود. بازوها همراه با فشار اندکی درمقابل قفسه سینه قرارمی گیرد وآرنج به عنوان تنها نقطه تماس واقعی می باشد.

  مچ دست چپ به سمت بالا و بدون هیچگونه انقباض عضلانی به صورت فعال قرار می گیرد دست زیر تفنگ غالبا به صورت یک مشت جمع می شود. تیراندازان دارای بازوهای نسبتا بلند، قنداق را به روش های مختلفی دربین انگشتان دست یا درقسمت کف دست نگه می دارند.ساعد دست چپ تقریبا به حالت عمودی قرار می گیرد. انقباض عضلانی درتمامی بازو و دست درکمترین حد خود می باشد. آرنج دست چپ به عنوان عامل اصلی برای توزیع کشش و جهت گیری ناحیه فوقانی بدن است. اصول بیان شده فوق، تقریبا یک قانون کلی برای تیراندازی مناسب درحالت ایستاده می باشد.که درشکل ذیل به صورت کامل نمایش داده شده است (3)

  حالات صحيح تيراندازي به فرد تيرانداز امكان مي دهد كه نهايت تسلط را روي بدن خود و سلاح مربوطه داشته باشد و اين مسئله در تيراندازي بسيار مهم است. البته با توجه به شرايط منطقه عمليات بايد از وضعيت صحيح و مناسب استفاده شود.

  کلیدواژه ها:

  وضعیت ایستاده، وضعیت بدن، تعادل، وضعیت سر.

  ارجاعات

  1-     بیل مورای. روش های تیراندازی با تفنگ، ترجمه: آجورلو یوسف، انتشارات فدراسیون تیراندازی.ص61. 2012.

  2-     همان. ص63.

  3-     مك كين، مارك و و گاليابوويچ، لاديمير، تفاوت های تطبیق در وضعیت تیراندازی  مترجمين: صالح پور، كيوان و ولي، حميد، انتشارات فدراسیون جهانی تیراندازی.ص13.

نظر شما