You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • تیراندازی درازکش Proneposition           Shooting

  در حالت دراز کش چنانچه بدن تیرانداز در امتداد تفنگ و گونه اش مستقیما بر روی شانه قنداق یا قبضه قرار گیرد بدن تیرانداز باید به سمت خط تیراندازی (امتداد تفنگ ) یک زاویه 30 تا 45 درجه بسازد و همچنین قنداق تفنگ نباید در گودی شانه قرار گیرد بلکه بهتر است که ته قنداق روی عضله بازو قرار داده شود. به شکل زیر (حالت دراز کش) توجه فرمایید (1).

  دراین حالت تیرانداز به گونه ای بر روی زمین دراز کشیده، که گویی در جای خود میخکوب شده است. هر گونه حرکات اضافی باعث از بین رفتن تعادل می گردد (2). تیرانداز، تفنگ خود را با تأمل پرکرده و با نهایت دقت در موقعیت اصولی و مناسب قرار می گیرند، دراین حالت می بایست به آرامی و با یک ریتم حساب شده از طریق شکم تنفس صورت گیرد، اگرچه در این وضعیت ضربان قلب به شدت می زند. گونه به آرامی بر روی قنداق قرار گرفته و چشم بر روزنه دید خیره شده است. با رویت مگسک خال سیاه را در مرکز آن قرار داده و روزانه دید، مگسک و خال سیاه می بایست  هم مرکز باشند. سپس یک نفس نیمه عمیق کشیده در حالی که بازو شانه در حالت راحتی قرار دارند. با دست راست قنداق در محل استقرار خود قرار می گیرد. نفس به بیرون هدایت شده و مگسک به سمت هدف رانده می شود. فشار بر روی ماشه به آرامی افزایش می یابد و گلوله شلیک می شود (3).

  کلید واژه ها

   حالت درازکش، تیراندازی، وضعیت بدن.

  ارجاعات:

  1- بیل مورای. روشهای تیراندازی با تفنگ، ترجمه: آجورلو یوسف، انتشارات فدراسیون تیراندازی.ص9. 2012.

  2- کریم زاده، محمدعلی. حالت های تیراندازی با تفنگ، انتشارات فدراسیون تیراندازی.ص15. 1390.

  3- کلهری، مسعود. مکانسیم های شلیک، روش نگهداشتن و هدایت ماشه، انتشارات فدراسیون تیراندازی.ص10. 1389.

نظر شما