You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • سلاح گردبادي    Vortex Weapon

  سلاحي است غيركشنده كه به‌واسطة خرج انفجاري، موج انفجار عظیمی را با سرعت صدها مايل در ساعت براي اصابت به هدف، ايجاد مي‌كند (1)

  حلقه گردابی به طور طبیعی در گردبادهای کوچک و اغتشاشات دمایی موجود دارند و حتی توسط برخی گونه های ماهی، به منظور حرکت و پیشرانش استفاده می شود. اين سلاح به شكل يك لولة سيگار با طول یک  متر و جان لوله ده  سانتي‌متر است كه با يك انفجار كوچك در پشت جان لوله سبب انفجار هواي متراكم مي‌شود. سلاح گردبادي در ابتدا توسط دكتر زيمرمير دانشمند اتريشي، در انستيتو آزمايشي در تيرول واقع در لوفر، طراحي و ساخته شد (3)

  اگر یک گاز حرکت گردابی داشته باشد و با سرعت خاصی شلیک شود، تفاوت فشار در لبه‌های بیرونی و درونی آن، یک ضربه ایجاد می‌کند که از آن موج ضربه ای می توان به عنوان یک سلاح، در شرایط کنترل اغتشاش و اعتراضات استفاده کرد(3)

  آزمايش‌هاي نخست آن با هواي متراكم با شكست مواجه گرديد. اين سلاح اساساً درصدد ايجاد يك گردباد يا ترنادو مصنوعي است كه موجب مي‌شود دشمن كنترل هواپيمای خود را از دست داده و سقوط کند. چرخش و حركت گردباد مانند و رو به جلوي اين سلاح، در ‌واقع آغاز شكل‌گيري يك گردباد كاملاً بزرگ است (4)

  در کاربرد به عنوان سلاح‌های غیرکشنده، یک حلقه گردابی برای انتقال تکانه‌های مکانیکی (موج ضربه¬ای)  به یک هدف استفاده می‌شود.

  به‌طور ساده‌تر، چنین سلاحی از انفجار هدایت شده هوا استفاده می‌کند، تا موج ضربه ای آن موجب از پا انداختن موقت  افراد شود. اثر بر هدف به تکانه تولید شده بستگی دارد. اثر آن را  می‌توان توسط افزودن گاز اشک‌اور یا دیگر مواد شیمیایی در مولد گاز برای تأثیر بیشتر و فراگیرتر استفاده نمود(5 )

  کلید واژه ها

  انفجار هواي متراكم، مواد پیروتکنیک، گردباد يا ترنادو، حلقۀ گردابی، سلاح گردبادی.

  ارجاعات

  1-     مودتی، علی. سلاح‌های پلیسی غیرکشنده. معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین، 1393، ص 159.

  2-     طاهری، رمضانعلی و همکاران. مقاله کاربرد سلاح‌های آکوستیکی در جنگ‌های نوین. 1391.

  3-     سلاح‌های غیرکشنده (آینده عملیاتی و تکنولوژی ). ترجمۀ مهدی فتحی، ناشر مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی،1388، ص 142.

  4-     طاهری، رمضانعلی و همکاران. همان.

  5-     همان.

نظر شما