You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • حسگرهای بصری    Visual Sensors

  حسگرهای بصری، ابزار دیده­بانی هستند که با بردهای مختلف، امکان شناسایی مواضع دشمن را در دور و نزدیک فراهم می نمایند.این نوع حسگرها از فراوان­ترین و مؤثرترین حسگرهای مورد استفاده، محسوب می­شوند (1).

  همکاری و تعامل میان تعداد زیادی از گره­های حسگر دوربین­دار که هر کدام از یکپارچه­سازی واحدهای پردازنده، ارتباطات و حسگر تصویر به وجود آمده­اند، باعث شکل گیری کلاس جدیدی از شبکه­های حسگر بی­سیم، با نام شبکه­های حسگر بصری شده است. ویژگی­هایی از قبیل هزینه پایین، عملکرد راضی کننده و بالا بودن تحمل­پذیری خطا، شبکه­های حسگر بصری را، گزینه مناسبی برای تحقق بسیاری از کاربردهای امروزی، تبدیل کرده است که از جمله این کاربردها، دیده­بانی در میدان های نبرد می­باشد (2).

  البته در عمل، این نوع حسگرها نیز با مشکلاتی مواجه می­شوند. به عنوان مثال، وقتی چیزی قابل رؤیت نباشد، به همان اندازه، شناسایی و هدف گیری آن نیز، مشکل خواهد بود. بر اساس همین قاعده، با پوشیدن لباس­های رزمی و استفاده از الگوهای رنگ استتار، سیستم استتاری سبک و تاریک سازی میدان جنگ، می­توان حسگرهای بصری را بی اثر کرد.

   به طور معمول در دیده بانی، شکل طبیعی اشیا و یا عكس یا تصویری از یک شیء توسط چشم مسلح (به وسیله حسگرهای بصری) یا غیرمسلح، مشاهده می­شود. حسگرهای بصری، این امکان را فراهم می­سازند که شخص به طور مستقیم با مشاهده از بالای ارتفاع یا درون وسایل پرنده مثل هواپیما و بالگرد، زمین زیر پایش را نظاره کند و به صورت غیرمستقیم، شناسایی را انجام دهد(3).

  کلید واژه­ها

  حسگرهای بصری، شناسایی، دیده بانی، مواضع دشمن.

  ارجاعات

  1.  نیکزاد، فرهاد. پدافند غیرعامل در آماد و پشتیبانی. مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)، 1390، ص 499.

  2.  اقدسی، سید هادی و مقصود عباس پور. "الگوریتم توزیع شده جهت فراهم آوردن پوشش چندجانبه از هدف در شبکه های حسگر بصری." مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 42، شماره 2،1392، ص 54

  3.  نباتی، عزت اله. پدافند غیرعامل با رویکرد به حوزه تهدیدات. انتشارات مرکز آموزش و پژوهش شهید صیاد شیرازی، 1389، ص 28.

نظر شما