You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • حسگرهای ماورای بنفش     Ultra Violet Sensors

  حسگرهای ماورای بنفش، حسگرهایی هستند که درعدسی (لنز) آنها فیلتر ماورای بنفش استفاده شده است، تا فقط اجازه عبور امواج ماورای بنفش را به دوربین بدهند (1).

  این حسگرها در محیط برفی، مورد استفاده قرار می­گیرند. این حسگرها، مشابه دوربین­های مرئی بوده که در لنز آنها، فیلتر ماورای بنفش استفاده شده است. این فیلترها، فقط اجازه عبور امواج ماورای بنفش را به دوربین می دهند.

  طول موج این سنجنده­ها 4/0 2/0 میکرومتر m µ  (m -6 10) است و انعکاس امواج هدف، نسبت به زمینه کاربرد در مناطق برفی را، دریافت می­کنند. اساس مقابله با دوربین­های ماورای بنفش، استفاده از پوشش سفید با مشخصات انعکاس امواج uv، مطابق با انعکاس برف است. ناحیه ماورای بنفش، قسمتی از طیف الکترومغناطیس است که اندکی زیر نور مریی از نظر طول موج قرار دارد.

   چون بازتاب امواج ماورای بنفش برق نسبت به رنگ­های سفید معمولی بیشتر است، این دوربین-ها، اهدافی را که با رنگ­های سفید معمولی در محیط برفی استتار شده است، به راحتی شناسایی می­کنند. لذا استفاده از الگوهای استتار زمستانی، عوارض پوشش و موانع دیدی، روش­های مناسبی برای مقابله با حسگرهای یاد شده هستند. مواردی از قبیل عوارض طبیعی منطقه، دیوارهای برفی دست­ساز و ... می­توانند در کاهش توانایی این حسگرها، تأثیر چشم¬گیری داشته باشند (2).

  این نوع حسگرها، قدرت شناسایی بالایی در مناطق برفی دارند؛ چرا که برف، انرژی ماورای بنفش را به خوبی منعکس می­کند. با استفاده از الگوهای رنگی زمستان و ایجاد دود، می­توان در فعالیت این نوع حسگرها اختلال ایجاد کرد (3).

  سامانه­های جاسوسی عکاسی با فیلترهای uv ساده، اهداف نظامی را در مقابل زمینه پوشیده از برف به صورت نواحی تاریک، نشان می¬دهند. این زمینه به یک استتار با پوشش نورهای نوین چند طیفی، نیاز دارد؛ به طوری که انعکاس­های uv خوبی مطابق با انعکاس برف داشته باشد. ضمناً محیط­های پوشیده از برف، شرایط عالی برای تهدیدات حسگرهای حرارتی و ماورای بنفش، فراهم می­آورد. پوشش با تورهای چندمنظوره، بهترین راه حل برای مقابله با این نوع حسگرهاست. از سامانه پوشش استتاری سبک و روشن مخصوص مناطق قطبی و رنگ استتاری زمستانی برای تأمین آمیختگی uv و از دود برای شرایط نزدیک به رنگ سفید استفاده می­شود (4).

  کلید واژه ها

   حسگرهای ماورای بنفش، محیط برفی.

  ارجاعات

  1. قبولیان، حسن. پدافند غیرعامل ویژه فرماندهان. معاونت آموزش ناجا، 1388، ص 65.

  2. سروری، اسداله. اصول و مبانی پدافند غیرعامل. انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، 1388، ص 34.

  3. نیکزاد، فرهاد. پدافند غیرعامل در آماد و پشتیبانی. مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)، 1390، ص 500.

  4. نباتی، عزت اله. پدافند غیرعامل با رویکرد به حوزۀ تهدیدات. انتشارات مرکز آموزش و پژوهش شهید صیاد شیرازی، 1389، ص 75.

نظر شما