You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • پدافند عامل     Defense

  به کار بردن کلیه جنگ افزارها و روش های موجود به منظور جلوگیری از موفقیت دشمن و برهم زدن تک او را دفاع عامل گویند. به عبارت دیگر، هرگونه عملیات رزمی که در آن درجه ای از پایداری دیده شود را دفاع عامل گویند. (1)

  پدافند نوعی جنگ است که دارای کمترین خاصیت تعیین کنندگی است. با این همه، پدافند ممکن است قوی تر از آفند باشد. شرایط مأموریت، جو زمین، عده های خودی و دشمن و زمان، ممکن است به منظور احضار نیروها در قبل از اجرای یک عملیات آفندی، عملیات پدافندی را الزام آور نماید.

  مزایای استفاده از اختفا و پوشش، استقرار جنگ افزارها در مناطق مقدم، خطوط مواصلاتی کوتاه تر و اجرای عملیات در سرزمین آشنا و در میان جمعیت خودی معمولاً به نفع پدافند کننده می باشد. تلاش عمده پدافند در غالب شدن بر مزایای آفندی، تعقیب و ایجاد راه های کاری برای تبدیل پدافند به آفند می باشد.(1)

  به بیانی دیگر، عملیات پدافندی مجموعه اقداماتی است که بااستفاده از کلیه وسایل موجود برای جلوگیری، دفع هجوم و یا انهدام دشمن انجام می شود. منظور از عملیات پدافندی عبارتست از:

  ·         ایجاد شرایط مناسب تر جهت عملیات آفندی؛

  ·         انهدام یا به دام انداخن نیروی دشمن؛

  ·         کم کردن مقدورات و امکانات آفندی دشمن؛

  ·         صرفه جویی در قوا به منظور به کار بردن نیروی کافی در جایی دیگر.

  همچنین پدافند عامل را می¬توان، به کارگیری نیروهای مسلح یک کشور با بهره گیری مستقیم از جنگ افزارهای مختلف و اقدامات اطلاعاتی به منظور خنثی نمودن و یا کاستن از آثار حملات دشمن برروی اهداف مورد نظر که از طریق زمین، هوا و دریا انجام می پذیرد، دانست (2)

  عملیات پدافندی باعث حفظ و بقای منطقه (مواضع)، هدر دادن وقت دشمن، جلوگیری از دست یابی دشمن به یک منطقه و یا وارد کردن خسارات به آن منطقه و شکست نیروهای تهاجمی می شود. به طور کلی عملیات پدافندی می تواند از پیروزی دشمن به نوعی جلوگیری نماید، اما هیچ وقت نمی تواند به طور قطعی پیروزی را تضمین کند (3)

  کلیدواژه ها:

  پدافند عامل، دفع هجوم، تک، جلوگیری از موفقیت.

  ارجاعات:

  1-     نیکزاد، فرهاد. پدافند غیرعامل در آماد و پشتیبانی. مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)؛ 1390. ص 192.

  2-     نباتی، عزت اله. پدافند غیرعامل با رویکرد به حوزه تهدیدات. انتشارات مرکز آموزشی پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی؛ 1389. ص 113.

  3-    پیران، احمد و دیگران. پدافند غیرعامل. انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع)؛ 1386. ص 113.

نظر شما