You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • فریب فعال                 Active Decol

  فریب فعال، عبارت است از بروز شواهدی از مقاصد و توانمندی های خود به طرف مقابل، که اصلاً وجود ندارد (1).

  در فریب فعال، چیزی به دشمن نشان داده می شود که واقعیت ندارد. هم فریب فعال و هم غیرفعال، در پدافند غیرعامل مورد بهره برداری قرار می گیرند. فریب فعال، غالباً با استتار همراه بوده و تنها به این حوزه محدود نمی شود؛ چون به عنوان بازدارندگی، بخش مهمی از پدافند غیرعامل را تشکیل می دهد.

   در این نوع فریب، به ارسال اطلاعات یا تشعشعات اقدام میشود. پارازیت رسانه های فریب دهنده، از جمله تجهیزات فریب فعال محسوب می شوند (2).

   اصولاً هر نوع فریبی اعم از فعال یا غیرفعال، به منظور گمراه ساختن فرماندهان تصمیم گیرنده دشمن انجام میشود تا دشمن از تواناییها، اهداف و عملیات نیروهای خودی آگاه نشود. در نتیجه به اقدام(عدم اقدام) خاصی مبادرت ورزد، که به انجام مأموریت نیروهای خودی، کمک خواهد نمود (3).

   در محلها و مناطق مسطح، لم یزرع و سکونتگاه های پراکننده، میتوان با ایجاد و احداث تأسیسات بدلی و فریبنده، که نشانگر یک مجموعه کامل سکونتی باشد، موجب فریب دشمن و حفظ تأسیسات حقیقی و حیاتی شد که در کنار این گونه شهرها قرار دارند (4).

  کلید واژه ها

  فریب فعال، بازدارندگی، ارسال اطلاعات، پدافند غیرعامل.

  ارجاعات:

  1. نباتی عزت اله. پدافند غیرعامل با رویکرد به حوزه تهدیدات. انتشارات مرکز آموزش و پژوهش شهید صیاد شیرازی؛ 1389، ص 127.

  2. نیکزاد فرهاد. پدافند غیرعامل در آماد و پشتیبانی. مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)؛ 1390، ص 522.

  3. سروری اسداله. اصول و مبانی پدافند غیرعامل. انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، 1388، ص7.

  4. موحدی نیا جعفر. دفاع غیرعامل. مرکز برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی؛ 1383، ص 248.

نظر شما