You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • مراکز حیاتی             Vital Centers  

  مراکزی هستند که انهدام کل یا قسمتی از آن ها موجب بروز بحران، آسیب جدی و مخاطره آمیز در نظام سیاسی و امنیت ملی، سامانه­ های هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصلاتی، اجتماعی و دفاعی با سطح تاثیرگذاری سراسری در کشورشود.(1)

  مراکز تصمیم گیری سیاسی و نهادهای حاکمیتی، ، رادیو و تلوزیون، ستاد کل و هر یک از وزارت خانه ها می توانند از جمله مراکز حیاتی به شمار آیند.البته برخی از اماکن ممکن است از نظر حیثیتی در زمره مراکز حیاتی به حساب آیند. مانند مراکز یا نیروگاه های هسته ای (2).
  برای حفاظت از مراکز حیاتی توسل به اصول و اقدامات اساسی پدافند غیر عامل به عنوان اولویت اول و نیز دفاع عامل ضرورت دارد. ذکر این نکته ضروری است که،
    زیرساخت ها وحوزه های اثر آن ها هر یک به خودی خود دارای اهمیت هستند. نفس یک موضوع با حوزه آن تفاوت مهمی دارد.

  به عنوان مثلا، نان در شرایط بحران موضوعی مهم است، اما اهمیت نانوایی زیاد نیست و یا حوزه مدیریت افکار عمومی کشور، بسیار مهم وحیاتی می باشد، اما اجزای این سیستم ممکن است خیلی مهم نباشند. هدف غایی از حفاظت از ا ین حوزه ها، پابرجا ماندن کلیت مجموعه در راستای انجام وظایف است. (3)

  کلید واژه ها

  مراکز حیاتی، انهدام، سطح تأثیرگذاری.

  ارجاعات

  1- پوری رحیم، علی اکبر. استاندارد مدیریت کیفیت پدافند غیرعامل. انتشارات علم آفرین؛ 1391. ص 20.

  2- چالوک، غلامرضا. پدافند غیرعامل با رویکرد انتظامی. انتشارات دانشگاه علوم انتظامی؛ 1392. ص 6.

  3- جلالی، غلامرضا. چهار گفتار در باب پدافند غیرعامل. انتشارات محدث؛ 1391. ص 83.

نظر شما