You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • مراکز مهم Important Centers         

  مراکزی که انهدام کل یا قسمتی از آن ها، موجب بروز آسیب و صدمات محدود در نظام سیاسی بخشی از کشور، سامانه های هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصلاتی، اجتماعی و دفاعی، با سطح تأثیرگذاری محلی در کشور خواهد شد (1)

  مراکزی را که دارای گستره فعالیت محلی هستند و وجود و استمرار فعالیت آن ها برای بخشی کوچکی از کشور دارای اهمیت است و آسیب یا تصرف آن ها به وسیله دشمن باعث بروز اختلال در آن بخش از کشور می شود را مراکز مهم می گویند. (2)

  هر یک از فرماندهی انتظامی استان ها وحتی شهرستان ها و یا سایر مراکزی که در سطح استان و یا شهرستان قرار دارند می توانند در زمره مراکز مهم محسوب شوند (3)

  برخی از اقداماتی که می توان برای دفاع غیرعامل از مراکز حیاتی، حساس و مهم انجام داد به شرح زیر است. ذکر این نکته ضروری است که هر یک از این اقدامات باید متناسب با اهمیت مرکز، امکان انجام اقدام، صرفه اقتصادی و... انتخاب وعملی گردد.

  ·         استفاده از عوارض زمین و احداث تأسیسات در محلی که توسط دشمن به سهولت قابل تشخیص و رؤیت نباشد.

  ·         عادی و غیرمهم جلوه دادن تأسیسات با اقداماتی مانند درختکاری و جدول بندی و ...

  ·         حذف نقاط حیاتی، حساس و مهم از روی نقشه هایی که به دلیل خاص باید در رسانه های گروهی منعکس گردد.

  ·         نشان ندادن نمای خارجی تأسیسات حیاتی و حساس در تلویزیون به خصوص در ارتباط با محیط اطراف و جاده ها.

  ·         ایجاد تأسیسات در اعماق زمین یا دردل کوه ها، که به این ترتیب امکان انهدام آنها توسط دشمن غیر ممکن یا به سختی میسر می گردد.

  ·         سایر اقدام های امکان پذیر و مقرون به صرفه (4(

   

  کلید واژه ها:

  مراکز مهم، انهدام، سطح تأثیرگذاری.

  ارجاعات:

  1-     پوری رحیم، علی اکبر، استاندارد مدیریت کیفیت پدافند غیرعامل، انتشارات علم آفرین، 1391، ص 20.

  2-     راهنمای جامع پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی، انتشارات نقش یاس، ص 33.

  3-     چالوک غلامرضا، پدافند غیرعامل با رویکرد انتظامی، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، 1392، ص 6 و 8.

  4-     چالوک غلامرضا، پدافند غیرعامل با رویکرد انتظامی، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، 1392، ص 6 و 8.

نظر شما