You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • پنهان سازی         Hiding     

  پنهان کاری عبارت ست از به کارگیری مواد مخصوصی در هدف (وسایل، تجهیزات و تأسیسات) به منظور گمراه کردن و جلوگیری از پی بردن به هویت واقعی آن توسط دشمن (1).

  مستند به تعریف بالا و دئ قالب یک اقدام پدافندی غیر عامل، در پنهان کاری، ظاهر یک هدف به منظور شبیه سازی آن، به چیزی کم اهمیت تر و یا پراهمیت تر تغییر می یابد. به طور مثال، ممکن است یک موشک انداز را به شکل یک کامیون باری و یا یک ساختمان بزرگ را به شکل دو ساختمان کوچک شبیه سازی می کرد.

  از دیرباز اصول و فن پنهان سازی و فریب را در شکار و جنگ مورد  استفاده قرار داده است. در اصطلاح عمومی، استتار هنر پنهان سازی حقیقی از دید ناظر است ولی از نقطه نظر نظامی، مفاهیم دیگری نظیر پنهان سازی، فریب یا گمراه کردن به وسیله تورهای پارچه ای و عوامل دیگر دارد.

  روش های معمول پنهان سازی در ارتباط با هنر استتار، همگون سازی، تغییر شکل و بافت منطقه، دید هوایی و زمینی، رنگ، نور، انعکاس، سایه و روشنایی، هم رنگی با محیط، جلوگیری از رؤیت و شناسایی و همچنین سایر روش های استتار است (2).

  پنهان کاری اصولی و ا ساسی، باید به هنگام صلح، برنامه ریزی شود و در طی زمان انجام گیرد(توسط همه ارگان­های نظامی، انتظامی،صنعتی، تولیدی و...) . ایجاد تأسیسات در اعماق زمین یا در دل کوه ها یا درعمق جنگل های انبوه به صورت برنامه ریزی شده و با فرصت، به عنوان بهترین و مؤثرترین راه حل است؛ اما انجام این شیوه در موارد زیادی غیرعملی و مشکل است و از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه نیست.

  از سوی دیگر، اجرای چنین اقداماتی در کوتاه مدت و در شرایط اضطرار و بحران، غیرممکن است. بنابراین باید در اندیشه، چاره و انجام فعالیت ها و اقدامات موثر  دیگر بود (3).

  کلید واژه ها:

  پنهان سازی، شبیه سازی، گمراه کردن، همگون سازی.

  ارجاعات:

  1. پیران، احمد و دیگران. پدافند غیرعامل. انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع)؛ 1386. ص 63.
  2. نیکزاد، فرهاد. پدافند غیرعامل در آماد و پشتیبانی مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)؛ 1390. ص 308.
  3. بیدی، علی اصغر. پدافند غیرعامل و تأثیر آن بر امنیت ج.ا.ا. چاپخانه ساحفا ناجا؛ 1389. ص 55.

نظر شما