You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • تمرکز زدایی  Decentralized  Execution       

  اقدام در جهت کسب حداکثر انعطاف­ پذیری اجرایی در بکارگیری روش­ ها و خلاقیت ­ها با عنایت به شرایط خاص محیطی را، تمرکز زدایی می­گویند(1).

  با توجه به اینکه پدافند غیرعامل مستلزم به كارگيري جنگ افزار نبوده و با اجراي آن، مي‌توان از وارد شدن خسارات مالي به تجهيزات، تاسيسات حياتي و حساس نظامي، غيرنظامي و تلفات انساني، جلوگيري نمود و يا ميزان اين خسارات و تلفات را به حداقل ممكن كاهش داد، اصل تمرکززدایی از جمله عوامل مهمی است که می تواند در راستای پدافند غیرعامل به کار برده شود و منجر به کاهش خسارات شود. به دلیل تفاوت فاحش در ضریب آسیب­پذیری هر یک از اهداف(مورد نظر دشمن)، در اکثر موارد می­توان با رعایت اصل تمرکز زدایی و انجام تفرقه و جابجایی، به نتایج قابل قبولی دست یافت. در غیر این صورت، باید با استفاده از امکانات دیگر دفاع غیرعامل، به حفاظت مؤثر و مطلوب(حتی نسبی)از آنها اقدام نمود(2).

  اجرای تمرکز زدایی و به عبارتی پراکندگی و تفرقه، به معنی توقف کامل اقدامات معمول یک یگان نظامی و یا واحد صنعتی(اعم از حیاتی، حساس و مهم)نیست، بلکه این اقدام باید ضمن کاهش ضریب آسیب پذیری، امکان ادامه روند اجرای عملیات و خدمات در زمان بحران را نیز فراهم آورد. پراکندگی همراه با تمرکز زدایی و نیز کم اهمیت جلوه دادن یک هدف، باعث کاهش آسیب­پذیری آن خواهد شد. این امر، نیروهای دشمن را مجبور به جستجوی بیشتر در منطقه عملیات نموده، که البته این جستجو، خود نیازمند صرف منابع و زمان بیشتری برای آنان خواهد بود. اجرای تمرکز زدایی و پراکندگی، اگرچه در جریان حمله موشکی دشمن مثمر ثمر خواهد بود، اما می­تواند آسیب­پذیری آنها را در مقابل حملات زمینی بیشتر کند. به هر حال فرمانده باید به یک تعادل نسبی در این زمینه دست یابد (3).

  بر اساس اصل تمرکززدایی، جابجایی و جداسازی تجهیزات و تاسیسات حساس و ارزشمند ناجا از یک نقطه به نقطه دیگر به منظور کاهش شناسایی و آسیب پذیری این اهداف صورت می پذیرد. در این خصوص فرماندهان و مدیران واحدهای انتظامی، به طور مستقیم مسئول تهیه طرح پراکندگی تاسیسات حساس و مهم، پیگیری و اجرای صحیح آنها، تحت نظر متخصصان امر هستند.(4)

  کلیدواژه­ها

   تمرکززدایی، انعطاف پذیری، خلاقیت، شرایط خاص.

  ارجاعات

  1.   موحدی نیا جعفر. دفاع غیرعامل. مرکز برنامه ریزی و تألیف کتاب­های درسی سپاه؛ 1383، ص 167.

  2.     پیران احمد و دیگران. پدافند غیرعامل. انتشارات دانشگاه افسری امام علی(ع)؛ 1386، ص 131.

  3.  نیکزاد فرهاد. پدافند غیرعامل در آماد و پشتیبانی. مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)؛ 1390، ص 604.

  4.   سروری اسدالله. اصول و مبانی پدافند غیرعامل. تهران: دانشگاه علوم انتظامی؛1392، ص 33

   

   

   

نظر شما