You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • موضع فریبنده     Dummy  Site

  موضعی است که به یک موضع واقعی شباهت داشته باشد. این موضع برای فریب دشمن و گمراه نمودن او نسبت به محل موضع حقیقی و تعداد تجهیزات و یگان ها، در فاصله ای مناسب از موضع اصلی، احداث و ایجاد می گردد (1).

  متن:

  به دلیل اینکه استفاده از تأسیسات و مواضع بدلی، موفقیتهای مهمی را ایجاد نموده و می نماید، این اقدام پدافندی غیر عامل اهمیت روزافزونی یافته و مورد توجه خاص قرار گرفته است، زیرا دشمن چنین تصور خواهد کرد که بمباران سنگینی را بر اهداف حقیقی انجام داده است، در حالی که تجهیزات و نیروی فراوان به کار گرفته شده، فقط برای بمب باران تأسیسات بدلی بوده است.

  فریبکاری، در ابتدا به عنوان بخش اساسی دفاع غیرعامل محسوب نمی شد؛ اما کم کم با به کارگیری روش های مسیریابی در جنگ جهانی سوم به وسیله آلمانی ها، نقش حساس و حیاتی خود را پیدا نمود. آلمانی ها، بسیاری از موفقیت های جنگی در برابر بمب افکن ها را، به دلیل بهره گیری از روش فریبکاری می دانستند (2).
  تأسیسات و مواضع فریبنده باید به گونه ای استتار گردند که کشف آن ها به موجب استتار ضعیف و ناقص آن ها صورت گیرد. به همین منظور، باید اقدام های زیر انجام شود:
  برخی از قسمت های هدف فریبنده، باید در معرض دید باشد.
  مسیرهای حرکت، در معرض دید قرا رگیرد.
  استفاده از رنگ و بافت سطحی، به صورت نامناسب انجام شود (3).
  اهداف فریبنده باید در یک فاصله منطقی از اهداف حقیقی مستقر شوند و نسبت به مواضع حقیقی، فاصله کافی داشته باشند تا آتش دشمن موجب ایجاد خسارت و تخریب مواضع حقیقی نگردد. (3).
  با ایجاد و احداث تأسیسات، تجهیزات، مقرها و یگان های نظامی بدلی و فریبنده در محل ها و مناطق مسطح، زمین های لمیزرع و سکونتگاه های پراکنده، که نشانگر یک مجموعه کامل نظامی باشد، می توان موجب فریب دشمن و حفظ تأسیسات و تجهیزات حقیقی و حیاتی و یگان اصلی گردید. (3)

  کلید واژه ها:

  موضع فریبنده، وضع واقعی، فریب.

  ارجاعات:

  1- موحدی نیا، جعفر. دفاع غیرعامل. مرکز برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی سپاه؛ 1383. ص 23.

  2- بیدی، علی اصغر. پدافند غیرعامل و تأثیر آن بر امنیت ج.ا.ا،. چاپخانه ساحفا ناجا؛ 1389. ص 101.

  3- نیکزاد، فرهاد. پدافند غیرعامل در آماد و پشتیبانی. مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)؛ 1390. ص529 و 544.

نظر شما