You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • موضع یابی Siting     

  انتخاب بهترین و مطلوب ترین نقطه و محل استقرار است به طوری که پنهان و مخفی نمودن نیروی انسانی، وسایل، تجهیزات و فعالیت ها را  در برابر شناسایی و عملیات دشمن به بهترین وجه امکان پذیر سازد (1).

  یکی از اقدامات اساسی در پدافند غیرعامل، انتخاب محل مناسب می باشد. تا جایی که شرایط ایجاب می کند، باید از تأسیسات حساس و حیاتی در دشت های مسطح و یا نسبتاً هموار اجتناب کرد. زیرا تأسیسات احداث شده در چنین محل هایی، دارای ضریب آسیب پذیری بسیار بالایی بوده و قاعدتاً نمی توان آن ها را از دید و تیر دشمن، مخفی نگه داشت. ایجاد تأسیسات یاد شده در کنار بزرگراه ها و جاده های اصلی، کنار رودخانه ها و سواحل دریاچه ها، باعث سهولت شناسایی و هدف گیری توسط هواپیماهای دشمن خواهد شد.

  ضروریست تأسیسات کلیدی، در مکان هایی از پیش برنامه ریزی شده و قابل دفاع که به راحتی از سوی هواپیماهای دشمن قابل رؤیت و دسترسی نباشد احداث گردند. (2).
  اگر موضع یابی به خوبی انجام شود، به کارگيری و استفاده از وسایل و ابزار مصنوعی جهت استتار و اختفا ضرورتی پیدا نمی کند و یا این ضرورت به حداقل ممکن تقلیل خواهد یافت. تجربه نشان داده است که موضع یابی صحیح و مطلوب، می تواند مقدار بسیار زیادی از معضلات و مشکلات استتار و اختفا را حل و فصل نموده، تهدیدات احتمالی را نیز کاهش و تقلیل دهد. مکان یابی صحیح، فواید ذیل را در بر دارد:
  آسیب پذیری را تا حد قابل توجهی تقلیل می دهد.
  وضعیت پدافندی مناسبی ایجاد می نماید.
  دشمن را در حمله با مشکل و محدودیت مواجه، ابتکار عمل را از وی سلب می کند.
  • 
  نیاز به تسلیحات پدافندی را تقلیل می دهد.
  • 
  صرفه جویی قابل توجهی را در حفظ سرمایه های ملی به دنبال دارد (3).

  کلید واژه ها:

  موضع یابی، محل استقرار، آسیب پذیری، صرفه جویی.

  ارجاعات:

  1-  موحدی نیا، جعفر. دفاع غیرعامل. مرکز برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی سپاه؛ 1383. ص 110.

  2- پیران، احمد و دیگران. پدافند غیرعامل. انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع)؛ 1386. ص 226.

  3- موحدی نیا، جعفر. دفاع غیرعامل. مرکز برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی سپاه؛ 1383. ص 110.

نظر شما