You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
خرید

کلمه خرید buy , purchase یک اسم مصدر و به معنای حاصل عمل خرید است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
استاندارد

ریشۀ واژۀ استاندارد، از کلمه انگلیسی Stand گرفته شده که در زبان فرانسه و آلمانی به آن نُرم (Norme) می گویند

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
فروش

فروش به معنای حاصل عمل فروختن و به عنوان صفت فاعلی با معنی فروشنده است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
توزیع

توریع distribution مصدر است و به معنای بخش کردن و پراکنده کردن مطرح است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
برنامه ریزی اقلام آمادی

برنامه¬ریزی (1) عمل یا فرآیند یافتن و منظم کردن مقررات و نظام برای اجرای یک کار یا رشته¬ای از کارهاست (2) برنامه¬ریزی، بررسی و تعیین چگونگی رسیدن به اهداف و شامل : تعیین خط مشی¬ها، استانداردها، منابع و برنامه زمانی اجرای آن بوده و معملا دوره¬های زمانی مختلفی دارد.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
لجستیک مجازی

لجستیک یعنی مدیریت جریان کالا، اطلاعات یا هر نوع منابع دیگری مانند انرژی یا انسان‌ها بین محل تولید یا محل موجودی تا نقطه مصرف یا مورد نیاز برای برآورده کردن نیازهای مصرفی است و در سازمان‌های نظامی هنر و علم به دست آوردن تولید ، توزیع مواد و محصول در مکان مناسب و مقدار مناسب است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
مدیریت خرید

مدیریت (1) در فرهنگ فارسی معین به¬معنای علم و هنر متشکل کردن و هماهنگ کردن آمده است، در لغت نامه دهخدا آن را مدیر بودن و مدیری تعریف کرده¬اند. واژه خرید (2) اسم مصدر و ماضی خریدن است که واژگان مترادف و متضاد آن ابتیاع، بیع، خریداری، معامله، شرا، فروش است.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
برنامه غذایی

برنامه (1) پیش¬بینی عملیات در جهت رسیدن به هدف¬ها (2) و در فرهنگ لغت عمید، برنامه را مجموعه‌ای از کارهایی با طرح مشخص که در زمان خاصی انجام می‌شود و دستور کار بیان شده است.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
دوره عمر مهمات

دوره (1) مدت زمان معین، گردش، گردش گرد چیزی، یک‌دور گردیدن، یک‌بار گردیدن و چرخه است.(

...more
0\تعداد بازدید
ایران
زاغه مهمات

زاغه (1) سوراخی که در کوه، تپه یا بیابان برای استراحت چهارپایان آماده کنند، کنایه از: چهاردیواری محقر و تنگ برای زندگی فقرا

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پیگیری حقوقی

پیگیری (1) به معنای تعقیب، دنبال کردن و مترادف با پی¬جویی، تعاقب، تعقیب، ردجویی، ردگیری و سراغ است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
بودجه نگهداشت آمادی

بودجه (1) دارای ریشه فرانسوی است و به¬معنای جمع و خرج، مجموع محل¬های درآمد و هزینۀ یک بنگاه، صورت درآمد و هزینۀ دولت برای مدت معین است.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
سیستم جامع آماد و پشتیبانی

سیستم (1) که اسم فرانسوی آن systéme است و به مجموعه‌ای متشکل از عناصر مرتبط با یکدیگر که مسئول انجام کار خاصی هستند و واژگان مترادف آن : جهاز، دستگاه، نظام، سامانه، روش، قاعده، اسلوب است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
فرآیند خرید

فرآیند (1) مجموعه عملکردهای مختلف برای حصول نتیجه‌ای معین، مراحل مختلف چیزی، پیشرفت تدریجی ومداوم، جریان عمل است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
جیره استحقاقی

جیره (1) هم معنای سهم، آذوقه، توشه، خوراک، مستمری، مقرری است و استحقاق (2) هم معنای سزاواری، شایستگی و لیاقت است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
ثبت اموال

ثبت (1) فـرایند ذخیـره‏سازی اطلاعـات مربوط به رویدادهای یک شبکه همراه با ثبت جزییات آن برای روشن شدن جزییات فعالیت‌های یک سامانه

...more
0\تعداد بازدید
ایران
ترابری در بحران

ترابری (1) حمل و نقل، جابه¬جایی کالا و انسان، جابه¬جایی کالا، نفرات و امکانات از نقطه¬ای به نقطه دیگر با وسایل حمل و نقل (2) بحران؛ (3)

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
سیستم گردش اطلاعات آماد و پشتیبانی

سیستم (1) که اسم فرانسوی آن systéme است و مجموعه‌ای متشکل از عناصر مرتبط با یکدیگر است که مسئول انجام کار خاصی هستند و واژگان مترادف: جهاز، دستگاه، نظام، سامانه، روش، قاعده، اسلوب است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
فرآیند فروش

فرآیند(1) مجموعه عملکردهای مختلف برای حصول نتیجه‌ای معین، مراحل مختلف چیزی، پیشرفت تدریجی ومداوم و جریان عمل است.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
آماد

آماد، در فرهنگ لغت به معنای سررسیدها معرفی شده (1) و در علوم نظامی آن¬را به علم طرح¬ریزی و جابه جایی و نگهداری نیروها می¬دانند.( 2)

...more
0\تعداد بازدید
ایران
آمادگاه

آمادگاه (1) اداره یا محلی که آنچه برای ارتش لازم است از خواربار و پوشاک در آنجا آماده و فراهم می¬کنند

...more
0\تعداد بازدید
ایران
کنترل و نظارت آماد و پشتیبانی

کنترل در لغت به معناي نگاه كننده است، و در اصطلاح به شخصي مي¬گويند كه عمل يا اعمال نماينده شخص يا اشخاصي را مورد توجه قرار داده، صحت و سقم آن عمل يا اعمال را با مقياس معيني كه مشخص است مي¬سنجد و براي اين كار اختيار قانوني دارد

...more
0\تعداد بازدید
ایران
برچسب اطلاعات کالا

برچسب (1) در لغت نامه دهخدا به¬معنای کاغذی است که روی اجناس چسبانند تا معرف جنس و قیمت آنها باشد و مترادف و متضاد آن: اتیکت، انگ و نسبت نارواست. برچسب یا اتیکت، دو رشته نوار آویخته پشت کلاه اسقف، متمم سند یا نوشته، مواد الحاقی به وصیت یا نوشته است. ( 2 )

...more
0\تعداد بازدید
ایران
لجستیک

لجستیک شامل کلیه فعالیت¬هایی است که مربوط به امور برآورد، تامین، توزیع، ترابری، کنترل اموال، تعمیرات، نگهداری، تخلیه، بستری کردن،

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سازماندهی آماد و پشتیبانی

سازماندهی (1) واژگان مترادف آن: تنسیق، تنظیم، ساماندهی، نظم است. (2) سازماندهی را فرایندی می‌دانند که طی آن با تقسیم کار میان افراد و گروه‌های کاری و ایجاد هماهنگی میان آنها، برای کسب اهداف تلاش می‌شود. (3) سازماندهی در حکم فرایندی است که به صورت پیوسته و مستمر ادامه دارد و حیات سازمانی به اطمینان از وجود ساختاری که اثربخشی و کارایی را حاصل گرداند، بستگی خواهد داشت (4) سازماندهي، به-وجود آوردن تشكيلاتي است كه وظايف و مأموريت¬هاي سازمان بايد از طريق آن به مورد اجرا گذارده شود كه شامل تقسيم كار و وظايف، تعيين اختيارات، مسئوليت‌ها و روابط است.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سامانه توزیع کالا

سامانه (1) که اسم فرانسوی آن systéme است به مجموعه‌ای متشکل از عناصر مرتبط با یکدیگر است که مسئول انجام کار خاصی هستند و واژگان مترادف و آن : جهاز، دستگاه، نظام، سامانه، روش، قاعده، اسلوب است.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
بارکد

معادل فارسی بارکد، رمزینه است و به معنای مجموعه ای از اعداد و خطوط با پهناهای مختلف است که روی محصولی ثبت شود، این مجموعه نشان¬دهندة اطلاعاتی دربارة موجودی کالا در انبار و نوع کالا و اطلاعات دیگر است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
بودجه بندی آمادی

بودجه (1) ریشه فرانسوی دارد و به¬معنای جمع و خرج، مجموع محل¬های درآمد و هزینۀ یک بنگاه، صورت درآمد و هزینۀ دولت برای مدت معین است.(2) بودجه در فرهنگ عربی به¬عنوان میزانیه ارائه شده است. بودجه، یک طرح مالی است. در این طرح نیازهای پولی دولت به طور کامل برای

...more
0\تعداد بازدید
ایران
برنامه ریزی حمل و نقل

حمل و نقل (1) حركت و تغيير مكان انسان، وسايل و تجهيزات از نقطه¬اي به نقطه ديگر (2) حمل و نقل (transport ) از کلمات trans به معنای از یک سو به سوی دیگر و portare به معنی حمل کردن ریشه گرفته است.

...more
2\تعداد بازدید
ایران
اقلام آماد و پشتیبانی

در فرهنگ لغت عمید، کلمه اقلام به‌عنوان اسم عربی و جمع قلم و در معنای نمونه‌ها و انواع ذکر شده است. آماد و

...more
0\تعداد بازدید
ایران
اقلام سرمایه‌ای

در فرهنگ لغت عمید، کلمه اقلام (items, units) به‌عنوان اسم عربی و جمع قلم و در معنای نمونه‌ها و انواع ذکر شده است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
انبارداری سلاح و مهمات

انبارداری، به دریافت و صدور کالا و اجناس (داخل و خارج از سازمان) و نگهداری آن‌ها طبق نظم و اصولی که متضمن سهولت در تحویل گرفتن و تحویل دادن است، گفته می¬شود. این کار باید همراه با صرف حداقل زمان و نیروی انسانی موردنیاز و با کمترین هزینه‌های نگهداری موجودی‌ها در انبار و رساندن اجناس و کالای موردنیاز واحدها یا متقاضیان در کمترین و زودترین زمان ممکن

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
رادیو شناسه

به هر سامانه‌ای که قادر به خواندن و تشخیص اطلاعات افراد یا کالاها باشد، رادیو شناسه گفته می‌شود

...more
0\تعداد بازدید
ایران
طرح آمادی

طرح (draft, form, idea, layout, pattern, plan) مطرح کردن، پیشنهاد کردن، ارائه کردن، پی‌ریزی کردن، بنا نهادن، نقشه چیزی یا کاری را کشیدن و برای کاری برنامه‌ریزی کردن است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
معاملات دولتی

معاملات (Bargain, Dealing, transaction, truck) جمع معامله و به معنی داد و ستد، نظام¬نامه، قانون ویژه، قانون فرعی و

...more
0\تعداد بازدید
ایران
نرم افزار انبار داری و کنترل موجودی

نرم‌افزار، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و داده‌ها، کتابچه¬ی راهنما و مانند آن‌ها که آن را برای انجام کار مشخصی با استفاده از کامپیوتر بتوان به کار برد (معین، 1371). واژه نرم‌افزار در عربی به معنای برامج است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
برآورد تجهیزات

دیده، تخمین، تقویم و اظهار نظر (فرهنگ هوشیار، 1371). در واقع، برآورد، نوعی پیش‌بینی است که بیشتر به جنبه‌های کمّی، محاسباتی و تخمینی اشاره می‌کند و مفهوم برآورد، اغلب به معنای تخمین‌ها، حدس‌ها و تقریب‌های کمّی

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پیش بینی

پیش‌بینی (prediction, prevision, forecasting , prognostication) احتیاط، عاقبت‌‌اندیشی، مآل‌‌اندیشی، حزم، غیب‌گویی، دور‌انديشي، عاقبت‌بيني، دانايي و دريافتن و گفتن حوادث قبل از وقوع آن‌‌‌ها و پیش‌گویی است (حسن عمید،

...more
0\تعداد بازدید
ایران
شیوه های پیش بینی

شیوه (fashion, method, mode, practice) راه و روش، طریقه، حالت، وضع و گونه است که واژگان مترادف آن شامل: اسلوب،

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
چرخه عمر کالا

چرخه: زنجیره، مجموع فرآیندهای مرتبط با هم فاصله زمانی‌ای که در طی آن یک حادثه یا پدیدة منظم رخ می‌دهد، سیکل (معین، 1371). واژگان مترادف آن تناوب، دور، سیر، سیکل، چرخ، گردونه، کلافِ نخ (خداپرستی، 1376) عمر: زندگانی، حیات، زیست، زندگی، مدت حیات و زندگانی (لغت‌نامه دهخدا، 1373). کالا: متاع، مال‌التجاره و مال.

...more
2\تعداد بازدید
ایران
ایمنی اقلام

ایمنی (protective, safe ness, safety, security) مصونیت، ایمن بودن، امن و امان، سلامت، حمایت، کامرانی و سعادت

...more
0\تعداد بازدید
ایران
جیره غذایی

جیره: مقدار محدود و معین از مواد غذایی که روزانه یا هفتگی یا ماهیانه یا سالانه به کسی دهند

...more
0\تعداد بازدید
ایران
اقلام مصرفی

اقلام (thing, aqlam, items, painting, units) اسم عربی و جمع قلم است. معنی آن را در لغت‌نامه‌ها، نمونه‌ها و انواع بیان داشته‌اند (قربان زاده، 1389).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
استاندارد مراکز فروش

استاندارد (standard) مترادف با پرچم و علم است و مفاهیمی از قبیل قاعده، قانون، معیار، شاخص و نظم را شامل می‌شود (یگانه،

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
برون سپاری

ریشه‌های اصلی اصطلاح برون‌سپاری از کلمات بیرون (اشاره به بیرون از سازمان) و منبع‌یابی تشکیل شده است. این اصطلاح، اغلب به‌عنوان مترادفی برای تصمیم منبع‌یابی بیرونی به‌کار رفته و با عباراتی نظیر ساخت یا خرید ادغام، تجزیه فعالیت‌ها یا برون‌سپاری رایج شده است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
اختفاء آمادی

اختفاء (concealment, furtiveness, stealth) به معنای ناپدیدگی، نهفتن، پنهان شدن، ناپدیدی، ناپیدا شدن و نامرئی شدن است (رازی، 1389). اختفا، فن و هنری است که با استفاده از وسایل طبیعی یا مصنوعی، امکان کشف و شناسایی نیروها،

...more
0\تعداد بازدید
ایران
استتار آمادی

استتار (camouflage) به معنای در پرده شدن، در پرده پنهان گردیدن و پوشیده گردیدن است (دهخدا، 1377). استتار در علوم نظامی

...more
0\تعداد بازدید
ایران
استعلام بهاء

استعلام (inquiry, query, question) به معنای آگاهی خواستن و پرسش کردن است و واژگان مترادف آن، شاملِ استخبار، استفسار، پرسش، پرسیدن، خبر جویی و سؤال است (معین، 1371)

...more
0\تعداد بازدید
ایران
آیین نامه معاملات دولتی

آیین‌نامه (bylaw, statute, statute book) دستورهایی است که برای اجرای قانون یا انجام دادن کارهای اداری نوشته شود یا موادی است که در شرح و تفسیر یا دستور اجرای مرامنامه یا اساسنامه‌ای نوشته شده باشد

...more
0\تعداد بازدید
ایران
برنامه ریزی خرید

برنامه‌ریزی (Schedule, planning, programming) پیش‌بینی عملیات برای رسیدن به اهداف معین و جزئی با توجه به امکانات و محدودیت‌های ترسیم‌شده در برنامه‌ریزی جامع است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تعمیرات خودرویی

تعمیر (mend, mending, repair, reparation) آباد کردن، مرمت کردن خرابی، قابل‌استفاده کردن و طول عمر تجهیزات و ساختمان است (عمید، 1381). تعمیر، عبارت است از انجام فعالیت به‌منظور تشخیص عیب یک قطعه و یا مجموعه، رفع عیب،

...more
0\تعداد بازدید
ایران
ذخیره سازی آب در بحران

ذخیره (standby, stockpile, store) یعنی اندوخته و پس‌انداز که به‌صورت جمع آن را ذخایر می‌گویند و کلمه ذخیره‌سازی به مفهوم اندوخته کردن و یا نگهداری ذخایر است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
ذخیره احتیاطی

ذخیره (standby, stockpile, store) یعنی اندوخته و پس‌انداز که به‌صورت جمع آن را ذخایر می‌گویند و کلمه ذخیره‌سازی به مفهوم اندوخته کردن و یا نگهداری ذخایر است و واژگان مترادف آن شاملِ اندوخته، پسافت، پس‌انداز، پستا، تدارک، توشه، تهیه، رزرو، پس‌انداز و ذخایر است (آموزگار، 1375). احتیاط (caution, cautiousness, circumspection, discretion,

...more
0\تعداد بازدید
ایران
رده‌های تعمیراتی

رده (layer, level) در لغت به معنای هر چیز که در یک راسته باشد، صف، قطار و دسته است (معین، 1371) و واژگان مترادف آن شاملِ رسته، طبقه، کِلاس و گروه است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

نگهداری، مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی است که به‌وضوح در جهت حفاظت و نگهداری ساختمان، تأسیسات، تجهیزات، دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و دارایی‌های فیزیکی در حد استاندارد با قیمت مناسب و به‌منظور بالا رفتن عمر مفید و اجتناب از نارسایی ناگهانی آنها، انجام می‌گیرد

...more
0\تعداد بازدید
ایران
شبکه توزیع کالا

شبکه (channel, network, nexus, plexus, reticulation) چند مؤسسه یا دستگاه وابسته به هم که در یک رشته کار می‌کنند. کانال، تور، گروه، پنجره مشبک واژگان آن است (حسن عمید، 1389).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
استاندارد مصرف

ریشه واژه استاندارد، از کلمه انگلیسی (Stand) گرفته شده که در زبان فرانسه و آلمانی به آن نُرم (Norme) می‌گویند. امروزه از واژه استاندارد در زمینه‌های مختلفی استفاده می‌شود؛ به‌طور مثال در مکالمات روزمره به کاربردن عباراتی نظیر لوازم استاندارد، رفتار استاندارد و امثال آن بسیار رایج است.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
جابه‌جایی مهمّات در انبار

جابه‌جایی (locomotion, move, handling) انتقال، حمل و نقل است و واژگان مترادف آن شامل انتقال، نقل مکان، حمل، سفر و کوچ است. مهمّات (Ammunition, Munitions) واژه‌ای کلی و عمومی و متداول برای کلیه گلوله‌ها، خمپاره‌ها، موشک‌ها، مین‌ها و انواع مواد منفجره مورداستفاده در نیروهای مسلح است (عنبرستانی، 1378).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
انهدام مهمّات فرسوده

مهمّات (Ammunition, Munitions) واژه‌ای کلی و عمومی و متداول برای کلیه گلوله‌ها، خمپاره‌ها، موشک‌ها، مین‌ها و انواع مواد منفجره مورد استفاده در نیروهای مسلح است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
چیدمان مهمّات

چیدمان (Warehouse) مرتب و منظم کردن (حداد عادل، 1390) و واژگان مترادف آن، شامل چینش و آرایه‌گری است (خداپرستی، 1376).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
لوبندی مهمات

لو، ظرف هرچه باشد (دهخدا، 1377). مهمّات (Ammunition, Munitions) آلات و ادوات جنگ، مواد منفجره‌‌ای که برای استفاده در جنگ‌افزار کاربرد دارد.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
نقطه تجدید سفارش

نقطه (point, speck, spot) محل، جا، مرکز، نکته، جمع نقاط است و واژگان مترادف آن عبارتند از نشانه، جا، محل، مکان، ناحیه، کانون، مرکز و نکته (معین، 1371). تجدید (renewal, revival) نو‌کردن، از‌سر‌گرفتن، نوسازی، ازسرگیری،

...more
0\تعداد بازدید
ایران
هزینه های نگهداری موجودی

هزینه (cost, expenditure, expense, outgo, outlay) خرج، آنچه در ازای رسیدن به مطلوبی تحمل می‌شود یا از دست می‌رود، مقابلِ دخل و درآمد است و واژگان مترادف آن خرج، خرجی، مخارج، صرف، مصرف، انفاق، نفقه و خزانه است (عنبرستانی، 1378).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
اموال

اموال در لغت، جمع مال و به معنی دارایی است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تجهیزات کنترل اجتماعات

تجهیزات (equipment, fitment, paraphernalia) جمع تجهیز و به معنی سازوبرگ، جهاز، اسباب کار، ساز جنگ، وسایل کار و کارزار، عدت، لوازم و یراق است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
مرکز فروش ناجا

مرکز (capital, center, midpoint) در لغت به معنی محل اصلی و فراوانی چیزی است و واژگان مترادف آن شاملِ پایگاه، جایگاه، قرارگاه، محور و کانون است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
1\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
کنترل تنوع اقلام

تنوع در لغت به معنی گونه¬گونه شدن، جور به جور شدن، نوع نوع شدن، قسم قسم شدن و گوناگون بودن است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
کیفیت خرید

کیفیت در لغت یعنی خصوصیت، وجود، تعریف و چگونگی (دهخدا، 1377) و در اصطلاح یعنی شایستگی جهت استفاده بخصوص و میزانی است که یک محصول انتظارات مصرف‌کننده خود را برآورده می‌سازد. کیفیت کالا، شامل صفات و

...more
0\تعداد بازدید
ایران
لجستیک معکوس

لجستیک شاملِ کلیه فعالیت‌هایی است که مربوط به امور برآورد، تأمین، توزیع، ترابری، کنترل اموال، تعمیرات، نگهداری،

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
استاندارد دفاعی ایران

مرکز استاندارد دفاعی ایران تنها مرجع تدوین‌کننده استانداردهای ملی - دفاعی ایران است که در سال 1373 طرح تشکیل آن به‌منظور استانداردسازی مصنوعات نظامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید

...more
0\تعداد بازدید
ایران
1\تعداد بازدید
ایران
پایداری روابط با تامین کنندگان

پایداری در فرهنگ لغت یعنی مقاومت، استقامت، ایستادگی، پافشاری و دوام (دهخدا، 1377). روابط جمع رابطه و به معنی پیوندها و پیوستگی‌ها است. پایداری روابط، به میزان ثبات و دوام روابط خریدار و تأمین‌کننده و این¬که طرفین در یک روابط کاری فعال و بلندمدت مشغول هستند، مربوط است (lai, 2005). تأمین‌کننده عبارت است از مؤسسات، شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که تولیدکننده کالا و خدمات هستند و یا اینکه با عنوان نماینده تولیدکننده، اقدام به فروش محصولات آنان می‌کنند. پایداری روابط با تأمین‌کنندگان، مجموعه اقدامات سازمان خریدار و تأمین‌کننده به‌منظور ایجاد شرایط اعتماد، تعهد و رضایت است.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
بررسی اولیه اموال

بررسی در لغت به معنی رسیدگی، وارسی، مطالعه و تحقیق است (عمید، 1381) و واژگان مترادف آن، شاملِ بازدید، بازبینی، تتبع، تجسس، تحقیق، تعمق، تفحص، جستجو، رسیدگی، کاوش، مطالعه، ملاحظه، نظارت و وارسی است (خداپرستی، 1376). اولیه در لغت یعنی نخستین و پیشین. اموال جمع مال و به معنی دارایی است (آموزگار، 1375). بررسی اولیۀ اموال، فعالیتی است که در هنگام ورود کالا به سازمان برای مطابقت کالاهای دریافتی با مشخصات کالاهای درخواست شده، انجام می¬شود.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
خرید غیر تمرکزی

خرید غیرتمرکزی، خریدی است که در آن مسئولیت خرید نیازمندی‌ها به رده‌های مختلف سازمان واگذار می‌شود.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
جیره پدافند غیر عامل

جیره (allowance, Ration, portion) هم معنای سهم، آذوقه، توشه، خوراک، مستمری و مقرری است (خداپرستی، 1376). جیره اضطراری نیز برای دورانی که عملیات انجام می‌گیرد و امکان آماده سازی غذا وجود ندارد طراحی شده است. از خصوصیات این نوع جیره‌هایی غذایی قابلیت ماندگاری بالا، وزن کم و سهولت مصرف است (شرکت طاها، 1389).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
بازرسی کالا

بازرسی (inspection, search) در فارسی به معنای کار و عمل بازرسی و تفتیش است و با واژگانی نظیر بررسی، پژوهش، تحقیق، رسیدگی، تفتیش، سرکشی و نظارت مترادف است (معین، 1371). بازرسی کالا به فعالیت‌های اندازه‌گیری، بررسی، آزمایش کردن و

...more
0\تعداد بازدید
ایران
استاندارد سازی بین المللی

استاندارد بین‌المللی مدرکی است که با توافق نظر و تصویب گروه‌های مرتبط در تمامی کشورهای عضو برای دست‌یابی به نظم بهینه در زمینه‌ای معین و با اهدافی نظیر ارتقای منافع جامعه بر مبنای نتایج تثبیت‌شده علمی، فناوری و تجربی تهیه می‌شود

...more
0\تعداد بازدید
ایران
استاندارد سازی کارخانه ای

استاندارد کارخانه‌ای (Factory Standard) حاصل و شامل اتفاق نظرات بخش‌های مختلف یک کارخانه تولیدی در زمینه طراحی، تولید، کنترل و سایر عملکردها است. این‌گونه استانداردها از جانب کارخانه‌ها و به‌منظور استفاده در همان واحد تدوین می‌شود. در تدوین استاندارد

...more
0\تعداد بازدید
ایران
استاندارد سازی شرکتی

در برخی از مواقع کارخانه‌ها، شرکت‌ها و تشکیلاتی که در یک زمینه خاص فعالیت می‌کنند، از طریق ایجاد یک جامعه یا انجمن، استانداردهایی را موسوم به استاندارد شرکتی یا جامعه‌ای تدوین می‌کنند تا در امور مربوط مورد استفاده قرار گیرد (رستمخانی، 1385) . رعایت این استانداردها برای کلیه اعضا لازم الاجرا است.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران که بر طبق قانون می‌تواند استاندارد رسمی فرآورده‌ها را تعیین و تدوین و اجرای آن‌ها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری اعلام نماید. مؤسسه استاندارد از اعضای سازمان بین‌المللی استاندارد است و لذا در اجرای وظایف خود هم از آخرین پیشرفت‌های علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده می‌نماید و هم شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور را موردتوجه قرار می‌دهد

...more
3\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
استاندارد سازی ملی

استاندارد ملی (National Standard) را مؤسسه استاندارد هر کشور با توجه به وضعیت خاص همان کشور از لحاظ اوضاع اقتصادی، اجتماعی، علمی و فنی تهیه می‌کند (یگانه، 1379). استانداردهای ملی پس از بررسی و مشورت متخصصان و کارشناسان فنی صنایع و بازرگانی

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پیش فاکتور

پیش‌فاکتور، این واژه در فرهنگ فارسی به معنی برگه‌ای است که نشان می‌دهد فروشنده آمادگی فروش کالایی را به بهای اعلام‌شده دارد

...more
0\تعداد بازدید
ایران
چیدمان اقلام انبار

چیدمان یعنی مرتب و منظم کردن (حداد عادل، 1390) و واژگان مترادف آن شاملِ چینش و آرایه‌گری است (خداپرستی، 1376). اقلام جمع قلم و

...more
0\تعداد بازدید
ایران
ذخیره سازی جیره غذایی در بحران

ذخیره یعنی اندوخته و پس‌انداز که به‌صورت جمع، آن را ذخایر می‌گویند و کلمه ذخیره‌سازی به معنی اندوخته کردن و یا نگهداری ذخایر است (آموزگار، 1375).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
ذخیره سازی سوخت در بحران

ذخیره یعنی اندوخته و پس‌انداز که به‌صورت جمع، آن را ذخایر می‌گویند و کلمه ذخیره‌سازی به معنی اندوخته کردن و یا نگهداری ذخایر است (آموزگار، 1375). سوخت آنچه بسوزانند از قبیل هیزم، زغال، نفت، بنزین، گاز و مانند آنها برای ایجاد حرارت یا نیرو، مادۀ سوختنی،

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
مقررات کنترل اموال

مقررات یعنی هر آن¬چه ضمانت اجرایی داشته باشد. امور و قواعدی که باید مراعات شوند (معین، 1371) و واژگان مترادف آن شاملِ آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط تصویب‌نامه و قوانین است (خداپرستی، 1376). کنترل اموال در نیروی انتظامی، مجموعه فعالیت‌هایی است که اموال و تجهیزات سازمان را از آغاز تملک یا تصرف تا پایان تملک آن‌ها و در طول چرخۀ عمر کالا، مورد کنترل و حسابرسی قرار می‌دهد. این کنترل‌ها به‌صورت دوره‌ای و موردی انجام می‌شود و شاملِ کنترل‌های فیزیکی، عینی، مقداری، هویتی، اسنادی و بررسی استهلاک اموال است (دوانی، 1382). مقررات کنترل اموال، آیین‌نامه‌های اجرایی است که به‌منظور مدیریت کردن مطلوب اموال در اختیار، از سوی واحد کنترل اموال برابر قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی تدوین و اجرا می‌شود.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
نگهداری حین مصرف

نگهداری اسم مصدر از مصدر نگه‌داشتن و به معنی نگهداری کردن و حفظ کردن است. مفهوم واژۀ نگهداری را حفظ وضعیت و شرایط گفته-اند (آموزگار، 1375). مصرف در لغت به معنی مصارف، جای خرج کردن و به کار بردن و محل هزینه کردن است (دهخدا، 1377).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تجهیزات عمومی انبار

تجهیزات (equipment, fitment, paraphernalia): تجهیز، ساز و برگ، جهاز، اسباب کار، ساز جنگ و وسایل کار و کارزار (دهخدا، 1373). تجهیزات در علوم مهندسی مجموعۀ وسایل و امکاناتی است که در فرایندی به کار رود (حداد عادل، 1390). واژگان مترادف آن اسباب، ساز و برگ، عدت، لوازم و یراق است.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تخلیه و بارگیری کالا

تخلیه (discharge, disembarkation, exhaustion, pullout) خالی کردن، تهی ساختن، رها کردن و واگذاشتن است. واژگان مترادف آن شامل تهی ساختن، خالی کردن، تهی‌سازی، تهی، خالی، اخراج، پاکسازی و خالی‌سازی است (خداپرستی، 1376).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
جانمایی اقلام انبار

جا (lieu, locale, locality, location, locus) و محل هر قسمتی از فضا یا سطح است که کسی یا چیزی در آن قرار بگیرد (معین، 1371)

...more
0\تعداد بازدید
ایران
برچسب اموال

برچسب کاغذی است که روی اجناس و کالاها می‌چسبانند و در آن نوع جنس و قیمت کالا را تعیین می‌کنند. واژگان مترادف آن شاملِ اتیکت چسباندن، اتیکت، متمم سند یا نوشته، تکه باریک، لقب و اصطلاح است (قربان زاده، 1389). برچسب، ورقه‌ای است که مشخصات اقلام روی آن نوشته و بر روی آن‌ها چسبانده می‌شود (عنبرستانی، 1378). برچسب اموال، اتیکتی از جنس کاغذ، پلی‌استر، آلومینیوم و... است که به منظور شناسایی اموال، بر روی آن‌ها نصب می‌شود. معمولاً سازمان‌ها در برچسب اموال، از اعداد چندرقمی که معرف و بیانگر واحد مرکزی / واحد اجرایی / واحد استفاده‌کننده اموال باشد، استفاده می‌کنند.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تجزیه‌وتحلیل اموال

تجزیه‌وتحلیل در فارسی به معنی موشکافی و واکاوی است (رازی، 1389). تجزیه‌وتحلیل اموال، عبارت است از بررسی و استخراج آمار و اطلاعات کالاهای ثبت‌شده در سامانۀ کنترل اموال به‌منظور شناسایی مغایرت‌ها و تعیین علت آن.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تحویل و تحول اموال

تحویل یعنی برگردانیدن، انتقال دادن، جابه‌جا کردن، از جایی به‌جای دیگر نقل کردن، منقلب شدن و سپردن چیزی به کسی

...more
0\تعداد بازدید
ایران
حسابرسی اموال

حسابرس شخصی است که بر حسب مورد و بر اساس درخواست صاحب یا عالی‌ترین مقام اجرایی یک سازمان طبق اصول و معیارهای پذیرفته‌شده حسابداری و حسابرسی، رسیدگی لازم را انجام دهد و نتیجه‌گیری و اظهارنظر کند (عنبرستانی، 1378). حسابرسی در لغت به معنی محاسبة عملیات مالی و بررسی و نظارت بر در اختیار گیرندگان و کاربران اموال و نظارت بر وظایف مدیران اجرایی اقتصادی است (صمدانی، 1384). عملیات حسابرسی با بررسی و تحلیل دقیق اسناد مالی و اموال به وسیلة فردی مستقل انجام می‌پذیرد (مختار، 1387). حسابرس علاوه بر داشتن دانش و تجربة عملی حسابرسی، باید ضمن رعایت اصل بی‌طرفی، امور را بازبینی و قضاوت کند.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سند ملی توسعه استانداردسازی ایران

در شهریورماه 1386 پیش‌نویس نهایی سند ملی توسعه استانداردسازی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه شد و در بهمن‌ماه همان سال به تصویب کمیته راهبردی دفتر برنامه‌ریزی و فناوری رسید (دفتر برنامه‌ریزی و فناوری، 1386). فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی تدوین استاندارد و مؤسسات ملی استاندارد با تسهیل توسعه و نشر فناوری‌های جدیدی که اقتصاد جهانی را هدایت می‌کنند، تمامی ساکنان جهان را در بهبود زندگی یاری می‌رسانند

...more
0\تعداد بازدید
ایران
شرکت های تجاری

شرکت یعنی شریک شدن، شراکت بین چند نفر که هر یک به میزان سرمایة خود سهم دارد، هم‌دست شدن با یکدیگر در کاری، نهادی قانونی با فعالیت‌های مخصوص بازرگانی (قربان‌زاده، 1389).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
فرآیندبرگزاری مزایده

فرآیند در لغت به معنی مراحل مختلف چیزی، پیشرفت تدریجی و مداوم، جریان عمل، مرحله، دورۀ عمل، طرز عمل، تهیه کردن و مراحلی را طی کردن است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
قانون برگزاری مناقصات دولتی

قانون جمع قوانین و به معنی رسم، آیین، روش دستورها، مقررات و احکامی است که از طرف دولت و مجلس برای برقراری نظم و اداره کردن امور جامعه وضع شود؛ مانند قانون اساسی که پایه و اساس همۀ قانون‌های مملکت و حکومت است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
قرارداد دولتی

قرارداد یعنی دارای پایداری، منصوب و مقرر و برقرار، تعیین‌شده، قول، شرط، پیمان و قرارنامه (دهخدا، 1377). قرارداد، متن توافق‌های

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
برآورد اوراق چاپی

برآورد یعنی چیزی که پیش از انجام کاری مقرر شود و به‌معنای دید، تخمین، انگاره و تعیین قیمت است (دهخدا، 1377). اوراق هم جمع ورق است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
دریافت و تحویل سلاح در انبار

دریافت به‌معنای گرفتن، گرفتن پول یا چیز دیگر از کسی است و واژگان مترادف آن عبارتند از به‌دست آوردن، گرفتن، وصول، اخذ، ادراک، استنباط، تلقی، درک، شهود و فهم.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
ذی حساب اموال

ذی‌حساب در لغت به معنای بازرس، بازرسِ دارایی، صاحب حساب و نمایندة وزارت دارایی در یک مؤسسة دولتی است (معین، 1371).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
اصول کنترل اموال

اصول جمع اصل و در لغت به معنای ریشه‌ها، اساس‌ها و بیخ و بن‌ها است (مدخل اصول، لغت‌نامه) و واژگان مترادف آن عبارت است از کلیات، مبادی و بنیادها (خداپرستی، 1376).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
برآورد اقلام سرد و گرم کننده

برآورد، تخمین زدن و تعیین ارزش چیزی به‌طور تقریبی است. واژگان مترادفش عبارتند از ارزیابی، برانداز، تخمین، سنجش، تقویم، ارزش‌گذاری، قیمت‌گذاری، تخمین زدن و تقویم کردن است. در فرهنگ آکسفورد، برآورد به‌معنای اظهار نظر تقریبی دربارة تعداد، ارزش و قیمت است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
دفاتر ثبت اموال

دفتر به معنای نامه‌های فراهم آورده است و نیز تعدادی از صحف و نامه‌ها که جمع شده باشد؛ مانند دفاتر حساب (مدخل دفتر، لغت‌نامه دهخدا).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
راهبرد پدافند غیرعامل آمادی

راهبرد، این واژه در فرهنگ زبان فارسی به‌جای واژة استراتژی به‌کار می‌رود. ریشة واژة استراتژی یونانی است و آن را استراتژیا، به‌معنای فرماندهی و رهبری معنا کرده‌اند. معنای سادة استراتژی عبارت است از یک طرح عملیاتی به‌منظور هماهنگی و سازماندهی اقدامات برای دست‌یابی به هدف. در لغت و فرهنگ عرب به راهبرد، توجیه و الإستراتیجیة می‌گویند

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سیستم اطلاعت اموال

اطلاعات در لغت به معنی اطلاع، اخبار و معلومات و دانستنی‌ها است (مدخل اطلاعات، لغت‌نامه دهخدا) و واژگان مترادفش عبارتند از

...more
0\تعداد بازدید
ایران
برآورد وسایل اداری

برآورد (assessment, estimate, estimation) شکل دادن و انجام دادن یک اظهارنظر و قضاوت جدی برای تعیین ارزش، اندازه، وزن، درجه، وسعت کمیت و... است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تخفیف خرید

تخفیف (allowance, cut, discounts, mitigation, rebate) در زبان فارسی به معنی سبک کردن، کاستن، کم کردن قیمت چیزی، مختصر کردن کلمه با ساکن کردن و حذف تشدید یا کم کردن یکی از حروف است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سازگاری مهمات در انبار

سازگاری (adaptation, compatibility, harmony) سازش، توافق، هماهنگی، قناعت است و واژگان مترادف آن، شاملِ تحمل، سازش، مؤالفت، مماشات، موافقت، توافق، تناسب، سازواری، همآوازی، هماهنگی، همخوانی، همنوایی است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
کنترل کیفیت خرید

کنترل (control) در زبان فارسی به معنی جستجو و تفتیش است (قربان زاده، 1389) و واژگان مترادف آن، شامل بازدید، بازرسی، تفتیش، وارسی، نظارت و مهار است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
مأموران خرید

مأمور (commissioner, officer, agents) یعنی آن کسی که برای انجام کاری معیّن و منصوب می‌شود، امر شده و فرمان داده شده

...more
0\تعداد بازدید
ایران
مدیریت موجودی کالا

مدیریت (management, managing, supervision) در فرهنگ فارسی معین به معنای علم و هنر متشکل کردن و هماهنگ کردن، مقام مدیر و امری را عالمانه اداره کردن است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
مراحل خریدهای دولتی

مراحل، واژه¬ای عربی و جمع مرحله است و واژگان مترادف آن، شامل مرحله‌ها، منزل‌ها، وهله‌ها و فازها است (خداپرستی، 1376). خریدهای دولتی، خریدهایی است که دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت که دارای ردیف بودجه هستند بر اساس قوانین و مقررات مالی و اعتباری تعیین‌شده در قانون، انجام می‌دهند

...more
0\تعداد بازدید
ایران
مزایده

مزایده (Auction, sale, High tender) در لغت به معنی در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتر پیشنهاد کرد، آن چیز به وی فروخته شود (عمید، 1381). مزایده، اقدام‌های لازم برای فروش جنس با حداکثر قیمت ممکن به‌طور کتبی

...more
0\تعداد بازدید
ایران
استاندارد مراکز تعمیراتی

استاندارد مدرکی است دربرگیرندة قواعد، راهنمایی‌ها یا ویژگی‌هایی برای فعالیت‌ها یا نتایج آن‌ها، به‌منظور استفادة عمومی مکرر که سازمان شناخته‌شده‌ای آن را تصویب کرده باشد. استاندارد باید بر نتایج متقن علوم، فنون و تجربیات مبتنی و برای ارتقای منافع مطلوب باشد

...more
0\تعداد بازدید
ایران
برنامه‌ریزی موجودی کالا

برنامه‌ریزی، پیش‌بینی عملیات برای رسیدن به اهداف معین و جزئی با توجه به امکانات و محدودیت‌های ترسیم‌شده در برنامه‌ریزی جامع است (الوانی و دانایی‌فرد، 1391). به‌عبارت‌دیگر، برنامه‌ریزی، بررسی و تعیین چگونگی رسیدن به اهداف است و شامل تعیین خط‌مشی‌ها،

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
مقدار اقتصادی سفارش

سفارش (order, recommendation) یعنی دستور دادن، دستور برای انجام کاری یا نگهداری از چیزی (معین، 1371: ذیل سفارش)

...more
0\تعداد بازدید
ایران
2\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران