You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

فواصل در دفاع شخصی پلیس

فضا و محدوده ای می باشد که مأموران پلیس جهت اجرای مأموریت های خود از آنها استفاده می کنند که از یک متر و نزدیک تر شروع شده و تا 3 متری مهاجم را در بر می گیرد

...more
449\تعداد بازدید
ایران
فنون قفل مفاصل و پلیس

به آن دسته ازحرکاتی گفته می شود که به نقاط و مفاصل حساس بدن، شامل مچ ها، آرنج ها، کتف ها، انگشتان یا ترکیبی از آنها، وارد می آیند و با وارد کردن فشار و ایجاد درد، باعث محدود کردن ظرفیت حرکتی فرد می شوند

...more
592\تعداد بازدید
ایران
رشته های ورزشی پلیس

به ورزش هایی گفته می شود که فراگیری آنها به پلیس در اولویت قرار گرفته و در راستای مأموریت های محوله و ارتقای نشاط و سلامت در نیروهای پلیس ، بکار گرفته می شوند

...more
1448\تعداد بازدید
ایران
دفاع شخصی پلیس

مجمو عه ای از فنون و ضربات برتر و تکنیک های کاربردی دفاعی است ، که ویژه نیروهای پلیس طراحی و تدوین شده است

...more
4538\تعداد بازدید
ایران
آمادگی جسمانی پلیس

مجموعه ای از ویژگی های ذاتی و اکتسابی که توانایی اجرای مأموریت های یک نیروی پلیس را تعیین می کند

...more
1546\تعداد بازدید
ایران
652\تعداد بازدید
ایران
فنون پرتابی پلیس

فنون پرتابی که به فنون گلاویزی نیز معروفند، فنونی هستند که هدف آنها زمین زدن، گیر انداختن، مهار کردن و حتی از کارانداختن حریف می باشد ؛ به گونه ای که منتهی به تسلیم شدن وی شود

...more
579\تعداد بازدید
ایران
فلسفه ورزش در پلیس

فلسفه ورزش در پلیس ، ارتقای سطح سلامت، افزایش شادابی و نشاط، ارتقای توانمندی جسمانی و روانی کارکنان و کاهش هزینه های درمان می باشد

...more
710\تعداد بازدید
ایران
642\تعداد بازدید
ایران
ضربات و اهمیت آن در مأموریت های پلیس

با وارد آوردن ضربات به نقاط حساس و حیاتی بدن به راحتی یک مأمور پلیس می تواند در درگیری های خیابانی موفق شود.این گونه ضربات که با دست یا پا وارد می شود در مبارزات و درگیری ها اهمیت زیادی دارند

...more
822\تعداد بازدید
ایران
استقرار یا نحوۀ ایستادن پلیس

قدرتمندترین حالات ایستادن پلیس حالت هایی هستند که با تعادل اساسی بدن همراه بوده و به فرد اجازه دهند که در تمامی جهات از تحرک سریع برخوردار باشد ودر نزاع ها و درگیری ها تعادل پلیس را حفظ کند

...more
635\تعداد بازدید
ایران
آزمون های آمادگی جسمانی پلیس

آزمون های آمادگی جسمانی و هنجارهای مرتبط با آن، بخشی جدایی ناپذیر از ورزش در ناجا بوده و برای ارزشیابی وضعیت تندرستی و آمادگی جسمانی، از کارکنان و داوطلبین استخدامی اخذ می- شود و هدف آن ، ارزیابی وضعیت بدنی کارکنان تا رسیدن به وضعیت مطلوب از طریق برنامه ریزی مناسب می باشد

...more
6698\تعداد بازدید
ایران
سلامت جسماني پليس

سلامت جسمانی پلیس عبارت است از فقدان بیماری و نقض عضو وبرخورداری از آسایش کامل جسمی، روحی، اجتماعی و معنوی وتوانمندی‌های لازم برای انجام وظایف و مأموریت¬های سازمان (1).

...more
135\تعداد بازدید
ایران
نيروزاهاي ورزشي غير مجاز

نیروزاهای ورزشی غیر مجاز عبارت است از، داروهاي مكمل يا نيروزاهايي كه مورد مصرف ورزشكاران براي افزايش آمادگي جسماني و قدرت بدني است و به صورت قرص، پودر و مايعات تزريقي و خوراكي موجود بوده که به دليل غير استاندارد بودن و آثار و عوارض منفي در بدن، مورد تأييد وزارت بهداشت و درمان نیست

...more
442\تعداد بازدید
ایران
استقامت جسمانی پلیس

کلمه استقامت یعنی پایداری و در اصطلاح ورزشی، به مدت زمانی که فرد بتواند فعالیتی را با شدت معین اجرا کند

...more
460\تعداد بازدید
ایران
534\تعداد بازدید
ایران
1713\تعداد بازدید
ایران
431\تعداد بازدید
ایران